Befolkningen 2009

Stort flyttningsöverskott ökade det utomnordiska befolkningsinslaget

Åland fick över 1 200 nya invånare under 2009, närmare 270 nyfödda barn och drygt 950 inflyttade. De avlidna var knappt 250 och de utflyttade 700. Den totala folkökningen blev nästan 280 personer, något lägre än föregående år men ändå en av de högsta siffrorna på 2000-talet. Detta framgår av ÅSUBs statistikrapport med samlade slutliga uppgifter om den åländska befolkningens struktur och förändringar 2009 som nu utkommit. Utöver in- och utflyttningen gjordes närmare 1 200 flyttningar mellan de åländska kommunerna. Därtill kommer att nästan 1 900 personer flyttade inom kommunen, varför totalantalet flyttningar under året blev närmare 4 700. 

Få födda flickor

Födelseöverskottet sjönk till 20 personer p.g.a. färre födda. Beträffande de nyfödda kan det noteras att andelen pojkar var ovanligt stor, 59 procent. Genomsnittet de senaste 20 åren ligger på 52 procent. Det föddes 158 pojkar men bara 109 flickor, vilket är det lägsta antalet flickor på flera decennier.

Inflyttningen gynnade alla regioner

Ålands externa flyttningsöverskott kom alla regioner till godo. Varje region hade överskott i förhållande till såväl Finland som Sverige och övriga Norden och även till utomnordiska länder. Flyttningsvinsten för hela Åland blev drygt 250 personer eller något mera än 2008 och därmed den största på 36 år. I Mariehamn var överskottet gentemot omvärlden 120 personer, på landsbygden 95 och i skärgården 40 personer. För skärgårdens del uppvägdes därmed flyttningsförlusten i förhållande till fasta Åland. I den interna åländska flyttningen var landsbygden vinnare, främst tack vare den stora inflyttningen till Jomala.   

Flyttningsrörelsen påverkade i viss mån åldersstrukturen. T.ex. skulle antalet barn under skolålder ha minskat p.g.a. det låga födelsetalet, men tack vare inflyttning blev de i stället flera. Flyttningen gav ett plus i de flesta åldersgrupper, mest dock för personer i arbetsför ålder, medan tillskottet för pensionärerna var marginellt. Att de 65 år fyllda ändå blev 150 flera markerar början på en ”pensionärsboom” där de stora efterkrigskullarna uppnår pensionsålder.

Största utomnordiska inslaget bland 25–29-åringarna

Flyttningsrörelsens inverkan på befolkningsstrukturen märks tydligare när det gäller födelseort. Den stora ökningen av personer som är födda utanför Norden fortsatte och de blev nu över 1 300 eller nästan 5 procent av invånarna. Högst är andelen bland 25–29-åringarna, eller 13 procent. Andelen personer som är födda utanför Norden och i Sverige är högre bland de yngre inflyttade, medan de som är födda i Finland dominerar stort bland de inflyttade som har fyllt 50.

 

Befolkningsrapporten innehåller uppgifter både för hela Åland och kommunerna. Statistiken redovisas som lättöverskådliga diagram och som tabeller med mera detaljinformation. Därtill finns förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2009, men utvecklingen över tid visas i ett antal tidsserier.

Hela rapporten kan du läsa här

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 12.11.2010