Befolkningen 2014

Kvinnoöverskottet i befolkningen har försvunnit

Ålands befolkningstillväxt 2014 var betydligt större än 2013 och även högre än 2000-talets medelnivå. En ökning med 250 personer innebär en tillväxt med 0,9 procent, vilket var högre än för Finland men lägre än i Sverige.

Ökad andel män både bland inflyttade och infödda

I flera decennier har kvinnorna varit några hundratal flera än männen. Kvinnoöverskottet har dock minskat under 2000-talet och är nu borta i och med att antalet män ökade mera än antalet kvinnor också 2014. En förklaring till att könsfördelningen har jämnats ut är att flyttningen i förhållande till Sverige under 2000-talet har gett ett överskott av män och ett underskott av kvinnor, samt också att det har fötts flera pojkar än flickor och att flera kvinnor än män har avlidit. Kvinnornas majoritet bland den inflyttade befolkningen har minskat och är nu 55 procent. Bland personer födda på Åland är männen i majoritet och även där har andelen kvinnor sjunkit.

 

Ökande andel inflyttade i alla regioner

Invånarna som är födda utanför Åland stod för största delen av tillväxten 2014 och ökade med 235. De är nu för första gången flera än 10 000, eller en dryg tredjedel av befolkningen. De som är födda utanför Norden ökade med nästan 120. Från år 2000 har de blivit 1 500 flera och ökat sin andel av befolkningen från två till sju procent. I Finland har de som är födda utanför Norden under samma tid ökat från två till fem procent och i Sverige från åtta till fjorton procent.

Invånarna på Åland som är födda i Sverige ökade med 70 under året och har sedan år 2000 blivit  1 000 flera. Deras andel av Ålands befolkning har stigit från fem till åtta procent. För de inflyttade som är födda i Finland är ökningen närmare 50 personer 2014 och nästan 500 personer från år 2000. Andelen av befolkningen har dock sjunkit något och är 19 procent.

Antalet invånare som är födda utanför Åland har såväl 2014 som under hela 2000-talet ökat i alla regioner. De inflyttades andel av befolkningen har sedan år 2000 ökat från 35 till 43 procent i Mariehamn, från 22 till 29 procent på landsbygden och från 24 till 36 procent i skärgården. På landsbygden har också de som är födda på Åland ökat under 2000-talet och befolkningen har vuxit med 2 300 personer, varav Jomala står för hälften. I Mariehamn och skärgården har de ålandsfödda minskat i antal, men stadens folkmängd har ändå ökat med 1 000 personer tack vare den stora inflyttningen. Skärgårdens invånare har blivit drygt 180 färre sedan år 2000 trots ökningen av inflyttade.

 

Andra språk än svenska och finska ökar mest

Också språkstrukturen har förändrats en hel del. I alla regioner har andelen av befolkningen med andra språk än svenska ökat betydligt under 2000-talet. De finskspråkiga har blivit något flera på landsbygden och i skärgården, men minskat i Mariehamn, så i huvudsak är det andra språk som står för den stora ökningen. Sedan år 2000 har de svenskspråkiga ökat med närmare 1 400 och de finskspråkiga med 160, medan personer med andra språk har blivit 1 600 flera.

Förändringen 2014 hade samma proportioner, en ökning med 100 för svenska, 10 för finska och nästan 140 för andra språk. I Mariehamn har nu nästan tio procent av invånarna ett annat språk än svenska eller finska. På hela Åland är siffran sju procent.

 

Allt flera utländska medborgare och personer med dubbelt medborgarskap

En växande del av befolkningen är medborgare i andra länder än Finland. År 2014 ökade de utländska medborgarna med nästan lika många personer som de finska. Bland de finska medborgarna är könsfördelningen rätt jämn, men hos de utländska medborgarna finns en liten majoritet av män, 54 procent.

Från år 2000 har medborgarna i andra länder än Finland blivit 1 700 flera och ökat sin andel av invånarna från fyra till tio procent. De svenska medborgarna har ökat med över 400, övriga EU-medborgare med nästan 950 och de som är medborgare i andra länder med närmare 350.

 

Allt flera har dubbelt medborgarskap. Nästan 1 300 personer är medborgare i både Finland och Sverige och närmare 450 i Finland och något annat land.

Hela rapporten kan du läsa här.

Mera information finns i befolkningsdatabasen.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 2.12.2015