Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter

Preliminärt 14.059 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2015

En större korrigering gjordes av de slutliga sysselsättningsuppgifterna år 2014 där ett större antal personer med utlandsinkomst korrigerades från att tillhöra gruppen utanför arbetskraften till gruppen sysselsatt arbetskraft. Detta ledde till att skillnaden på antalet sysselsatta mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken var stor, drygt 400 personer). Enligt den officiella statistiken var antalet sysselsatta personer på Åland 14.489 personer den 31.12.2014, medan de preliminära uppgifterna var endast 14.062 personer (en skillnad på 427 personer).

De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2015 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2015. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år). Tyvärr är ovannämnda korrigering inte möjlig att göra för de preliminära uppgifterna, varför det är rimligt att anta att de slutliga uppgifterna igen kommer att justeras med ca 400 personer (arbetskraft och sysselsättning justeras uppåt, övriga utanför arbetskraften justeras nedåt).

Den åländska arbetskraften var 14.682 personer

Den 31.12.2015 var den åländska befolkningen 28.983 personer, av dessa hörde 14 682 personer preliminärt till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde drygt 83 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14.059 personer sysselsatta och 623 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 4,3 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var närmare 80 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2015 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära siffror

Utanför arbetskraften stod 14.301 personer den 31.12.2015, av dessa var 6.158 personer studerande eller under 15 år och 6.567 personer var pensionärer (drygt 43 procent respektive knappt 46 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta var två personer beväringar eller civiltjänstepliktiga och 1.574 personer hörde till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (86,4 procent), Jomala (84,9 procent), Lumparland (83,8 procent) samt Saltvik (83,1 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kumlinge (70,9 procent), Geta (73,4 procent), Brändö (74,5 procent) samt Kökar (75,6 procent). I Mariehamn var ca 77,1 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2015

Jämfört med den 31.12.2014 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 67 personer, arbetskraften visar 459 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet år 2014 var närmare 83 procent) medan antalet sysselsatta visade 430 personer mindre (sysselsättningstalet år 2014 var knappt 79 procent). Antalet arbetslösa personer har minskat med 29 personer (arbetslöshetstalet år 2014 var ca 4,4 procent). Här bör det igen observeras tidigare nämnda korrigering av de slutliga uppgifterna år 2014, den stora minskningen av både sysselsatta och arbetskraften torde till största delen bero på avsaknaden av denna korrigering i de preliminära uppgifterna.

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om arbetsmarknadsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 december 2016