Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2016, preliminära uppgifter

Preliminärt 14 134 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2016

De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2016 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2016. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

En större korrigering gjordes av de slutliga sysselsättningsuppgifterna år 2014 där ett större antal personer med utlandsinkomst korrigerades från att tillhöra gruppen utanför arbetskraften till gruppen sysselsatt arbetskraft. Detta ledde till att skillnaden på antalet sysselsatta mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken var stor, drygt 400 personer. Exempelvis var antalet sysselsatta personer på Åland 14 471 personer den 31.12.2015 enligt den officiella statistiken, medan de preliminära uppgifterna var endast 14 059 personer (en skillnad på 412 personer).Tyvärr är denna korrigering inte möjlig att göra för de preliminära uppgifterna, varför det är rimligt att anta att de slutliga uppgifterna igen kommer att justeras med ca 400 personer (arbetskraft och sysselsättning justeras uppåt, övriga utanför arbetskraften justeras nedåt).

Den åländska arbetskraften var 14 686 personer

Den 31.12.2016 var den åländska befolkningen 29 214 personer, av dessa hörde 14 686 personer preliminärt till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde drygt 83 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14 134 personer sysselsatta och 552 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 3,8 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var närmare 80 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2016 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2016, preliminära siffror

Tabell som visar befolkningen efter huvudsaklig verksamhet (preliminära uppgifter)

Utanför arbetskraften stod 14 528 personer den 31.12.2016, av dessa var 6 221 personer studerande eller under 15 år och 6 673 personer var pensionärer (knappt 43 procent respektive 46 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta var tre personer beväringar eller civiltjänstepliktiga och 1 631 personer hörde till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (89,5 procent), Jomala (84,5 procent), Kökar (84,3 procent) samt Sund (84,0 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kumlinge (73,6 procent), Brändö (74,0 procent), Geta (74,3 procent) samt Eckerö (76,2 procent). I Mariehamn var ca 77,5 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2016*

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna

Jämfört med den 31.12.2015 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 231 personer, arbetskraften visar 408 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet, 16-64 år, var år 2015 drygt 82 procent) medan antalet sysselsatta visade 337 personer mindre (sysselsättningstalet, 16-64 år, var år 2015 knappt 79 procent). Antalet arbetslösa personer har minskat med 71 personer (arbetslöshetstalet, 16-64 år, var år 2015 ca 4,2 procent). Här bör det igen observeras tidigare nämnda korrigering av de slutliga uppgifterna år 2015, den stora minskningen av både sysselsatta och arbetskraften torde till största delen bero på avsaknaden av denna korrigering i de preliminära uppgifterna.

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax