Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2017, preliminära uppgifter

Preliminärt 14 288 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2017

De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2017 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2017. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

En större korrigering gjordes av de slutliga sysselsättningsuppgifterna år 2014 där ett större antal personer med utlandsinkomst korrigerades från att tillhöra gruppen utanför arbetskraften till gruppen sysselsatt arbetskraft. Detta ledde till att skillnaden på antalet sysselsatta mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken var stor, drygt 400 personer. Exempelvis var antalet sysselsatta personer på Åland 14 598 personer den 31.12.2016 enligt den officiella statistiken, medan de preliminära uppgifterna var endast 14 134 personer (en skillnad på 464 personer).Tyvärr är denna korrigering inte möjlig att göra för de preliminära uppgifterna, varför det är rimligt att anta att de slutliga uppgifterna igen kommer att justeras med ca 400 personer (arbetskraft och sysselsättning justeras uppåt, övriga utanför arbetskraften justeras nedåt).

Den åländska arbetskraften var 14 861 personer

Den 31.12.2017 var den åländska befolkningen 29 489 personer, av dessa hörde 14 861 personer preliminärt till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde närmare 84 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14 288 personer sysselsatta och 573 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 3,9 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var nästan 81 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2017 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2017, preliminära siffror

Tabell som redogör för de preliminära uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet år 2017

Utanför arbetskraften stod 14 628 personer den 31.12.2017, av dessa var 6 183 personer studerande eller under 15 år och 6 839 personer var pensionärer (drygt 42 procent respektive knappt 47 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta hörde 1 606 personer till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Jomala (84,7 procent), Föglö (82,9 procent), Sund (82,6 procent) samt Saltvik och Vårdö (med 82,5 procent vardera). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kumlinge (71,1 procent), Geta (74,9 procent), Eckerö (77,9 procent) samt Brändö (78,0 procent). I Mariehamn var ca 78,2 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2017*

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna 2017, preliminära uppgifter

Jämfört med den 31.12.2016 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 275 personer, arbetskraften visar 289 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet, 16-64 år, var år 2016 närmare 83 procent) medan antalet sysselsatta visade 310 personer mindre (sysselsättningstalet, 16-64 år, var år 2016 nästan 80 procent). Antalet arbetslösa personer har ökat med 21 personer (arbetslöshetstalet, 16-64 år, var år 2016 ca 3,7 procent). Här bör det igen observeras tidigare nämnda korrigering av de slutliga uppgifterna år 2016, den stora minskningen av både sysselsatta och arbetskraften torde till största delen bero på avsaknaden av denna korrigering i de preliminära uppgifterna.

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax