Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2018, preliminära uppgifter

Preliminärt 14 500 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2018

De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2018 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2018. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

En större korrigering gjordes av de slutliga sysselsättningsuppgifterna år 2014 där ett större antal personer med utlandsinkomst korrigerades från att tillhöra gruppen utanför arbetskraften till gruppen sysselsatt arbetskraft. Detta ledde till att skillnaden på antalet sysselsatta mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken var stor, drygt 400 personer. Exempelvis var antalet sysselsatta personer på Åland 14 745 personer den 31.12.2017 enligt den officiella statistiken, medan de preliminära uppgifterna var endast 14 288 personer (en skillnad på 457 personer).Tyvärr är denna korrigering inte möjlig att göra för de preliminära uppgifterna, varför det är rimligt att anta att de slutliga uppgifterna igen kommer att justeras med ca 400-500 personer (arbetskraft och sysselsättning justeras uppåt, övriga utanför arbetskraften justeras nedåt).

Den åländska arbetskraften var 15 048 personer

Den 31.12.2018 var den åländska befolkningen 29 789 personer, av dessa hörde 15 048 personer preliminärt till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde närmare 85 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14 500 personer sysselsatta och 548 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 3,7 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var nästan 82 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2018 finns tillgängliga i en databastabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2018, preliminära siffror

Tabell som redogör för de preliminära uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet år 2018

Utanför arbetskraften stod 14 741 personer den 31.12.2018, av dessa var 6 272 personer studerande eller under 15 år och 6 901 personer var pensionärer (nästan 43 procent respektive knappt 47 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta hörde 1 568 personer till gruppen övriga personer utanför arbetskraften (inklusive beväringar, civiltjänstepliktiga).

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Jomala (85,8 procent), Lumparland (85,6 procent), Lemland (85,1 procent) samt Föglö (med 83,6 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Geta (72,8 procent), Sottunga (77,6 procent), Brändö (77,9 procent) samt Eckerö (78,2 procent). I Mariehamn var ca 79,6 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2018*

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna 2018, preliminära uppgifter

Jämfört med den 31.12.2017 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 300 personer, arbetskraften visar 270 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet, 16-64 år, var år 2017 ungefär 83 procent) medan antalet sysselsatta visade 245 personer mindre (sysselsättningstalet, 16-64 år, var år 2017 ca 80 procent). Antalet arbetslösa personer har minskat med 25 personer (arbetslöshetstalet, 16-64 år, var år 2017 ca 3,8 procent). Här bör det igen observeras tidigare nämnda korrigering av de slutliga uppgifterna, den stora minskningen av både sysselsatta och arbetskraften torde till största delen bero på avsaknaden av denna korrigering i de preliminära uppgifterna.

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som färdiga tabeller på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax