Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2020, preliminära uppgifter

Preliminärt 13 190 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2020

De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2020 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2020. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

En större korrigering gjordes av de slutliga sysselsättningsuppgifterna år 2014 där ett större antal personer med utlandsinkomst korrigerades från att tillhöra gruppen utanför arbetskraften till gruppen sysselsatt arbetskraft. Detta ledde till att skillnaden på antalet sysselsatta mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken var stor, drygt 400 personer. Exempelvis var antalet sysselsatta personer på Åland 14 541 personer den 31.12.2019 enligt den officiella statistiken, medan de preliminära uppgifterna var endast 14 094 personer (en skillnad på 447 personer).Tyvärr är denna korrigering inte möjlig att göra för de preliminära uppgifterna, varför det är rimligt att anta att de slutliga uppgifterna igen kommer att justeras med ca 400-500 personer (arbetskraft och sysselsättning justeras uppåt, övriga utanför arbetskraften justeras nedåt).

Den åländska arbetskraften var 14 594 personer enligt de preliminära uppgifterna

Den 31.12.2020 var den åländska befolkningen 30 129 personer, av dessa hörde 14 594 personer preliminärt till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde ungefär 82,5 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 13 190 personer sysselsatta och hela 1 404 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 9,8 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var drygt 74,4 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2020 finns tillgängliga i en databastabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2020, preliminära siffror

Tabell som redogör för de preliminära uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod preliminärt 15 535 personer den 31.12.2020, av dessa var 6 677 personer studerande eller under 15 år och 7 244 personer var pensionärer (nästan 43 procent respektive knappt 47 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta hörde 1 614 personer till gruppen övriga personer utanför arbetskraften (inklusive beväringar, civiltjänstepliktiga).

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Jomala (80,4 procent), Sund (79,1 procent), Lumparland (78,2 procent) samt Saltvik (med 77,8 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kökar (66,1 procent), Eckerö (69,8 procent), Geta (69,9 procent) samt Kumlinge (70,3 procent). I Mariehamn var ca 70,4 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2020*

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna 2020, preliminära uppgifter

Jämfört med den 31.12.2019 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 245 personer, arbetskraften visar 521 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet, 18-64 år, var år 2019 ungefär 85 procent) medan antalet sysselsatta visade hela 1 351 personer mindre (sysselsättningstalet, 18-64 år, var år 2019 ca 82 procent). Antalet arbetslösa personer har ökat med hela 830 personer (arbetslöshetstalet, 18-64 år, var år 2019 ca 3,9 procent). Här bör det igen observeras tidigare nämnda korrigering av de slutliga uppgifterna, en del av minskningen av både sysselsatta och arbetskraften beror på avsaknaden av denna korrigering i de preliminära uppgifterna. År 2020 förklaras dock den absolut största delen av minskningen av antalet sysselsatta, samt ökningen av antalet arbetslösa, med effekten av coronapandemin och de tillhörande restriktionerna.

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historiska data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som färdiga tabeller på vår webbsida.

Från och med år 2019 har Statistikcentralen tagit i bruk data från Inkomstregistret i bearbetningen av sysselsättningsstatistiken. Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland. Inkomstregistret exkluderar de som är anställda under årets sista vecka, men inte har en betalningsperiod som gäller i årets sista vecka och har fått inkomst under inkomstgränsen under året (inkomstgränsen för anställda är ungefär 8 000 euro per år). Detta kan innebära att exempelvis studerande som arbetar deltid (har ett giltigt anställningsförhållande för den sista veckan av året) i tidigare statistik har räknats som sysselsatta. Om dessa personer inte har en betalningsperiod under årets sista vecka, och de har tjänat inkomst under inkomstgränsen under året, kommer de med Inkomstregistrets definition från och med år 2019 inte längre att räknas som sysselsatta, utan i stället återfinnas bland gruppen studerande, skolelever

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax