Befolkningens åldersstruktur 31.12.2010

Nästan 400 personer uppnådde pensionsålder

Statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31.12.2010.

De nyblivna pensionärerna är nu årligen betydligt flera än de som avlider. Under 2010 fyllde nästan 400 personer 65 år, vilket gjorde att antalet invånare som är 65 år eller äldre för första gången översteg 5 000. Ökningen från föregående år var över 200, vilket kan jämföras med att folkmängden totalt ökade med 273 personer. Andelen av befolkningen som har fyllt 65 steg från 17,8 till 18,4 procent. I Finland är andelen 17,5 procent och i Sverige 18,5. I båda länder steg procenten under 2010.

Det var främst de yngre pensionärerna som ökade i antal. Invånarna i åldersgruppen 65–74 år ökade med 150 personer, medan de som är 75 år eller äldre blev 60 flera. Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–65 år, steg från 30 till 31 under 2010. Kvoten ökade i alla regioner och är nu 49 i skärgården, 30 i Mariehamn och 29 på landsbygden.

Flera barn under skolåldern

De som var i den ”övre medelåldern”, 50–64 år ökade nu mycket måttligt efter att ha haft en stor tillväxt under ett antal år. De som var i åldrarna 30–49-år blev 50 flera tack vare inflyttning. Också 18–29-åringarna ökade i antal. Åldersgruppen 7–17 år minskade med nästan 60 personer eftersom det nu är relativt stora årskullar som går ut i vuxenlivet. Nästan 360 personer uppnådde myndighetsålder, d.v.s. fyllde 18 år, under 2010. 

Barnen under skolålder blev något flera under året, men totalt minskade antalet invånare som är under 18 år och deras andel av befolkningen sjönk från 20,5 till 20,1 procent. I Finland är procenten 20,2 och i Sverige 20,4. Andelen är fallande i båda länder.

De största årskullarna mellan 40 och 65 år

Bland dem som är födda från 1945 fram till slutet av 1960-talet omfattar de flesta årskullar omkring 400 personer eller mera. De som är födda 1967, d.v.s. 43-åringarna, är allra flest eller 457 personer. Den minsta årsklassen under 70 år är 24-åringarna som är 264 stycken.

Åtta personer har fyllt 100 år, sju kvinnor och en man. Överhuvudtaget är kvinnoöverskottet stort i de äldre åldersgrupperna. Av de 260 personer som har fyllt 90 år är 80 procent kvinnor. 

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2010 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2009 till 2010 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2009 och 31.12.2010.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databasen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2010. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000-2010 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna och i tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2010 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken

 Publicerad 23.3.2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax