Befolkningens åldersstruktur 31.12.2022

Färre barn och unga på Åland 2022

Ålands befolkning fortsatte att bli äldre 2022. Antalet personer under 30 år minskade med närmare 130, medan de som har fyllt 65 blev 140 flera. De medelålders förblev lika många som föregående år. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2022. I detta nyhetsmeddelande presenteras åldersstrukturen i huvuddrag liksom förändringen över tid.

Närmare 20 procent av befolkningen på Åland är under 18 år, vilket kan jämföras med 18 procent i Finland och 21 procent i Sverige. Andelen som har fyllt 65 år är 24 procent, vilket är högre än Finlands 23 och Sveriges 20 procent.

Ålands befolkning efter ålder 2022 samt förändring från 2021 och 2000

Ålands befolkning efter ålder 2022 samt förändring från 2021 och 2000

 

Befolkningspyramiden är bredast i 55–59-årsåldern

De största årskullarna finns i 55–59-årsåldern, där en årsklass i genomsnitt innehåller 440 personer. I skolåldern omfattar en årskull i medeltal 350 personer, medan antalet i 20–24-årsålden är nere på 240 personer, eftersom många ungdomar lämnar Åland för studier. Männen är i majoritet i de yngre åldersgrupperna, medan kvinnorna är flera från 50 år och uppåt. Av de närmare 340 personer som har fyllt 90 år är två tredjedelar kvinnor.

Befolkning efter kön och ålder 2022

Befolkning efter kön och ålder 2022

Pensionärerna över 75 ökade mest

Barnen under skolålder blev ett femtiotal färre under 2022 trots flyttningsöverskott i denna åldersgrupp. Det låga antalet födda under 2022 var en bidragande orsak. Antalet barn och unga i skolålder förblev lika stort som föregående år. De unga i åldrarna 18–29 var den grupp som minskade mest, och här inverkade flyttningen i negativ riktning. Antalet personer i medelåldern, 30–64 år, hölls oförändrat tack vare att flyttningen gav ett mindre tillskott. Annars skulle dessa åldersgrupper också ha minskat. Liksom 2021 blev de yngre pensionärerna något färre, medan åldersgruppen 74–85 år ökade mest, med 135 personer. De 85 år fyllda blev 30 flera

Folkmängdsförändring efter åldersgrupp 2022

Folkmängdsförändring efter åldersgrupp 2022

Var tredje skärgårdsbo och var fjärde stadsbo har fyllt 65

Av regionerna har landsbygden den högsta andelen invånare under 18 år, 22 procent, medan siffran är 17 procent i Mariehamn och 15 procent i skärgården. Under 2022 steg andelen i skärgården, medan den sjönk något på landsbygden och var oförändrad i staden. I Mariehamn och på landsbygden är 57 procent av invånarna 18–64 år och i skärgården 51 procent. Invånarna som har fyllt 65 utgör en femtedel av befolkningen på landsbygden, en fjärdedel i Mariehamn och en tredjedel i skärgården. Andelen steg i alla regioner.

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2022

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2022

Jomala och Lemland är de enskilda kommuner som har den högsta andelen barn och unga under 18 år, 25 procent, men också Finström, Hammarland och Vårdö ligger på 20 procent eller mera. Lägst är andelen i Kökar med sju procent samt i Brändö och Kumlinge med tolv procent. Alla skärgårdskommuner utom Vårdö har 30 procent eller mera pensionärer, medan Jomala och Lemland är de enda kommuner där andelen är under 20 procent.

Flera unga under 18 i skärgården

De tre följande diagrammen visar i vilka kommuner de olika åldersgrupperna har ökat respektive minskat 2022. Antalet personer yngre än 18 år minskade i de flesta kommuner, men ökade i fem skärgårdskommuner. Också invånarna mellan 18 och 64 år blev färre i många kommuner, men ökade i Jomala, Hammarland och Sottunga. De som har fyllt 65 blev däremot flera i nästan alla kommuner och till antalet skedde hälften av ökningen i Mariehamn. Det främsta undantaget är Vårdö där både antalet och andelen pensionärer minskade. 

Förändring av personer 0–17 år efter kommun 2022

Förändring av personer 0–17 år efter kommun 2022

Förändring av personer 18–64 år efter kommun 2022

Förändring av personer 18–64 år efter kommun 2022

Förändring av personer 65 år och äldre efter kommun 2022

Förändring av personer 65 år och äldre efter kommun 202Not: Observera att diagrammen ovan har olika skalor.

Medelåldern steg något, men sjönk i skärgården

Befolkningens medelålder steg från 44,0 till 44,3 år under 2022. Skärgården har den högsta siffran av regionerna även om den sjönk något från 2021. Av de enskilda kommunerna har Jomala den lägsta medelåldern med 39,5 och Kökar den högsta med 55,1. Under året sjönk medelåldern i Föglö, Sottunga och Vårdö, men steg i alla andra kommuner. Kvinnorna är i genomsnitt 45 år medan männens medelålder är 43.

Befolkningens medelålder efter region 2000 samt 2020–2022

Befolkningens medelålder efter region 2000 samt 2020–2022

På ÅSUBs webbplats finns ett antal Excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårs- och ettårsgrupper samt utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt. Också uppgifter om försörjningskvoten efter kommun för åren 2000–2021 finns.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax