Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012

Invånarna från utomnordiska länder blev 100 flera

Andelen inflyttade i Ålands befolkning fortsatte att stiga under 2012. De som är födda utanför Åland ökade med nästan 170 personer, medan de födda på Åland blev 20 färre. Av Ålands 28 502 invånare 31 december 2012 är drygt 18 800, eller 66 procent, födda i landskapet och 9 700 på annat håll, vilket är 34 procent av invånarna.

Personer födda i Sverige och Rumänien ökade mest

Om man ser till de inflyttades födelseländer, kan man konstatera att de som är födda i Finland ökade med 15 personer, medan de som är födda i Sverige blev drygt 50 flera under året. De invånare som har sitt ursprung utanför Norden ökade med 100 personer. Mest ökade de som kommer från Rumänien, plus 30. Invånarna som är födda i Thailand, Estland och Lettland ökade med ett tiotal vardera.

Drygt 19 procent av befolkningen eller över 5 500 personer är födda i Finland och 15 procent eller närmare 4 200 i andra länder. Drygt 2 200 av dessa kommer från Sverige och närmare 100 från övriga Norden.

 

Nästan 400 asiater, något flera balter

Antalet ålänningar som är födda utanför Norden är nu nästan 1 700 personer eller 6 procent av befolkningen. Majoriteten av dem, eller över 1 100 personer, är födda i Europa. Över 400 personer födda i Baltikum är nu skrivna på Åland. Av övriga europeiska länder är det Rumänien som ligger främst genom att vara ursprungsland för över 220 ålänningar. Drygt 90 är födda i Tyskland och ett sextiotal i vardera Ryssland och Storbritannien.

De som är födda i andra världsdelar uppgår nu till 560 personer. De flesta av dem är asiater, nästan 390 stycken, varav tre fjärdedelar kommer från antingen Thailand, Iran eller Filippinerna. Nästan 100 ålänningar är födda i Amerika, hälften av dem i USA. Av de knappt 70 personer som är födda i Afrika kommer en tredjedel från Marocko. Oceanien står som födelseplats för endast sex personer. Totalt fördelar sig invånarna med annan födelseort än Åland på 92 olika ursprungsländer.

Yngre inflyttade är oftast från Sverige och utomnordiska länder

Andelen inflyttade i befolkningen är som störst i åldrarna 25–64 år, där över 40 procent är födda utanför Åland. Bland pensionärerna ligger siffran något över 30 procent och av de som är under 20 år är drygt 15 procent inflyttade.

Det finns stora skillnader mellan åldersgrupperna när det gäller de inflyttades ursprung. Av de som är över 50 år och födda utanför Åland kommer den stora majoriteten från Finland, medan det i yngre åldrar är en mera jämn fördelning mellan Finland, Sverige och övriga länder. Av de inflyttade som är mellan 20 och 40 år har drygt 40 procent sitt ursprung i Finland, medan 25 procent är födda i Sverige och över 30 procent i andra länder. Av barn och unga under 20 kommer 30 procent av de inflyttade från Finland, 40 procent från Sverige och 30 procent från andra länder.

 

Gruppen övriga språk ökar i de flesta kommuner

De svenskspråkiga invånarna blev nästan 40 flera under 2012 och är nu 25 400. Andelen av befolkningen sjönk något och är 89 procent. De ålänningar som är registrerade med andra språk än svenska utgör 3 100 personer. Av dem är knappt 1 400 finskspråkiga, vilket är lika många som 2011, och knappt 5 procent av invånarna. De som talar andra språk ökade med nästan 110 till över 1 700 personer, eller drygt 6 procent av alla ålänningar. Totalt finns 55 olika språk representerade, varav många dock talas av bara några få personer.

 

Den ökande mångfalden i befolkningen märks i de flesta kommuner. Andelen svenskspråkiga minskade i elva kommuner och ökade i fyra under 2012. Den är högst i Lemland och Sund, drygt 93 procent och lägst i Brändö och Mariehamn, 80 respektive 86 procent. De finskspråkigas andel ökade i sju kommuner och minskade i åtta. Andelen är högst i Brändö, 16 procent och lägst i Föglö, under 3 procent. De som har något annat modersmål än svenska och finska ökade sin andel i elva kommuner och minskade i fyra. Andelen är högst i Föglö, elva procent, och lägst i Kökar, under en halv procent.

Hälften av de utländska medborgarna är nordbor

Antalet finska medborgare ökade med nästan 100, medan de utländska medborgarna blev 50 flera under 2012. Drygt nio procent av befolkningen är utländska medborgare och därtill kommer över fem procent som är finska medborgare men som dessutom har också ett utländskt medborgarskap. Av de utländska medborgarna är nästan hälften medborgare i ett nordiskt land.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkning efter språk 31.12.2000–2012
Befolkning efter födelseland 31.12.2005–2012
Befolkning efter medborgarskap 31.12.2001–2012 
Befolkning efter språk, födelseland och medborgarskap 31.12.2011 och 2012
visar förändringen 2011–2012 i komprimerad form.
Befolkning efter kön, födelseort och språk 1920–2012 ger ett längre perspektiv på utvecklingen.
Befolkning efter kommun och språk 2000–2012

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkning 31.12.2000–2012 efter år, ålder, kön och språk
Befolkning 31.12.1999–2012 efter år, ålder, kön och födelseland
Befolkning 31.12.2001–2012 efter år, ålder, kön och medborgarskap
Befolkning 31.12.2000–2012 efter år, kommun och födelseort

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 24 april 2012