Befolkningsrörelsen 2015, slutliga siffror

Mindre inflyttning, större utflyttning och flera avlidna sänkte befolkningstillväxten

Ålands invånarantal växte med 67 personer år 2015, vilket är en låg siffra jämfört med både 2014, då ökningen var 250 personer, och 2000-talets medeltal som är drygt 200. ÅSUB har nu i uppdaterade tabeller och diagram publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2015 där man kan se mera i detalj vilka faktorer som gjorde att tillväxten sjönk.

Färre födda, flera döda

Det föddes 275 barn, sju färre än 2014. Liksom de flesta år fanns det något flera pojkar bland de födda, 143 stycken mot 132 flickor. Vart fjärde nyfött barn hade en mor som var 35 år eller äldre. I denna åldersgrupp var det flera som födde barn än 2014, medan barnafödandet minskade bland 25–29-åringarna.

De avlidna ökade med över 30 och blev 285, den näst högsta siffran på 2000-talet. Ungefär lika många kvinnor som män dog, 144 respektive 141. Av de avlidna kvinnorna var 30 procent 90 år eller äldre mot bara hälften så stor andel av männen.

Födelsenettot blev negativt i och med att de avlidna var 10 flera än de födda, vilket kan jämföras med att det 2014 blev ett födelseöverskott på 30 personer.

 

Rekordstor utflyttning

Inflyttningen minskade med 50 personer till 890, men också det är en hög nivå som har överträffats bara fyra gånger. Utflyttningen ökade med 110 och blev 815 personer. Det är första gången utflyttningen överstiger 800 personer under den period jämförbara siffror finns, d.v.s. från 1971 och framåt. Nettoresultatet av flyttningen blev ett överskott på 74 personer, vilket är 160 färre än 2014 och den lägsta siffran sedan år 2000. Både bland in- och utflyttarna fanns det flera kvinnor än män.

 

Ökad utflyttning till Finland, minskad inflyttning från Sverige

Inflyttningen från Finland var 345 personer eller på samma nivå som 2014. Utflyttningen ökade däremot med 70 personer och blev 340. Överskottet i förhållande till Finland blev således bara 5 personer efter att ha varit närmare 80 personer 2014. Inflyttningen från Sverige minskade med 60 personer och var drygt 330, medan utflyttningen var i stort sett oförändrad, 370 personer. Överskottet 2014 förbyttes därför i ett underskott på nästan 40 personer. Också i förhållande till övriga Norden ersattes föregående års överskott av ett underskott 2015. Ett knappt tiotal flyttade in från Danmark och Norge, medan dubbelt så många flyttade till dessa båda länder.

 

Fortsatt ökad inflyttning från utomnordiska länder

Inflyttningen från utomnordiska länder steg ytterligare och blev den största hittills, 200 personer, men utflyttningen ökade ännu mera till nästan 90 personer. Flyttningsöverskottet blev därför mindre än 2014, men var ändå högt, drygt 110 personer. Av de inflyttade från icke-nordiska länder kom närmare 140 från EU-länder, flest från Rumänien och Lettland som bidrog med 40 respektive 30 inflyttare vardera. Från Storbritannien flyttade 20 och från Estland 15 personer. Från europeiska länder utanför EU kom bara några få personer, men från andra världsdelar flyttade närmare 60, varav nästan 20 från Libanon och ett tiotal från Thailand. Av utflyttningen till utomnordiska länder skedde merparten inom EU, medan USA och Thailand vardera fick ta emot närmare tio personer.

Försämrat födelse- och flyttningsöverskott i alla tre regioner

Den svaga befolkningsutvecklingen märks som minskat invånarantal i både Mariehamn och skärgården samt mindre tillväxt än 2014 på landsbygden.


 

I skärgården beror folkminskningen på att de avlidna var betydligt flera än de födda. Inflyttningen till skärgården var drygt 110 personer, men utflyttningen blev lika stor, varför födelseunderskottet inte kunde kompenseras med flyttningsöverskott som 2014.

Också i Mariehamn var de döda flera än de födda. Det var nu femte året i rad som staden hade födelseunderskott. Tusen personer flyttade till Mariehamn under året, men nästan lika många lämnade staden, varför flyttningsöverskottet var obetydligt.

 

Landsbygden hade både födelse- och flyttningsöverskott, men båda var mindre än 2014. Födelseöverskottet tillkom främst tack vare Jomala, där de födda var 40 flera än de avlidna. Nästan 350 personer flyttade till kommunen. Detta var dock en nedgång från 2014, varför flyttningsöverskottet halverades och blev knappt 50 personer, men Jomala hade ändå den största folkökningen av kommunerna, närmare 90 personer. I Lemland ökade inflyttningen däremot, till drygt 190 personer, och gav ett överskott som placerade kommunen på andra plats vad gäller folkökningen 2015 med en tillväxt på nästan 50 personer.

Jämfört med 2014 sjönk flyttningsnettot i alla tre regioner. I skärgården berodde det på minskad inflyttning och ökad utflyttning, medan det i Mariehamn och på landsbygden förklaras av att utflyttningen ökade mera än inflyttningen.

Små skillnader mellan preliminära och slutliga siffror

Födelse- och flyttningsnetto gav tillsammans en befolkningsökning på 64 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var tre personer, varvid folkmängden ökade med totalt 67 personer och slutade på 28 983 den 31 december 2015. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten. Större eller mindre korrigeringar gjordes för de flesta kommuner.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 12 personer mindre. För födda och döda var det som vanligt en obetydlig skillnad mellan preliminära och slutliga siffror.  

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida: 

Födda och döda 1920–2015

In- och utvandring efter land 1990–2015 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Befolkningsrörelsen efter kommun 2006–2015

Befolkningsrörelsen efter kommun 1980–2015, visar tidsserier och diagram för kommuner och regioner

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:

Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2015 efter händelse och år

Befolkningsrörelsen 1980–2015 efter kommun, händelse och år

Födda 1991–2015 efter år, kommun och moderns ålder

Döda 1991–2015 efter kön, år, kommun och åldersgrupp

In- och utflyttning 1987–2015 efter land och år visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 30.5.2016