Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2015

Tio biblioteksbesök och fjorton lån per invånare

Bibliotekslånen minskade med drygt tre procent 2015 och antalet besök med ett par procent. Antalet utgivna böcker på Åland ökade däremot.

Facklitteraturen minskar

Antalet utlån på de 16 åländska kommunalbiblioteken var nästan 415 000 år 2015. Detta är den lägsta siffran sedan 1992 och en minskning med närmare 15 000 eller drygt tre procent från 2014. Av lånen var 92 procent eller nästan 380 000 böcker, medan 35 000 lån utgjordes av andra media, där det ingår t.ex. musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter. Minskningen gällde både böcker och andra media. I vuxenkategorierna fortsatte utlåningen av facklitteratur att minska och den blev nu bara två tredjedelar av vad den var 2010. Skönlitteratur för vuxna lånades däremot något mera än 2014. För barn och ungdom minskade lånen av skönlitteratur men antalet ligger ändå på en högre nivå än 2010. Facklitteraturen för barn och unga lånades något mera än året före, men denna kategori står för bara sju procent av bibliotekens utlåning att jämföra med skönlitteraturen för barn och unga som utgör över 40 procent.

 

Närmare hälften av lånen görs på landskommunernas bibliotek

Antalet lån uppgick till 14,3 per invånare. Denna siffra var som högst 1994, nästan 20 lån per invånare. I förhållande till folkmängden låg Kökar i topp 2015 med 42 lån per bosatt person, medan stadsbibliotekets utlåning motsvarar 18,5 lån per invånare i Mariehamn. I övriga kommuner varierade siffran mellan 7 och 16.

Antalet lån minskade med 6 000 på stadsbiblioteket, med 5 000 på landsbygdens bibliotek och med 3 000 i skärgården. På biblioteken i Finström, Lemland, Lumparland och Saltvik ökade dock utlåningen. 

Sett i ett längre perspektiv ligger ändå den sammanlagda utlåningen i landskommunerna på en hög nivå, medan lånen på stadsbiblioteket under senare år har sjunkit ner mot det tidiga 1990-talets nivå.

 

Facklitteraturen viktig på stadsbiblioteket

Att utlåningen har utvecklats på olika sätt i Mariehamn och landskommunerna kan sättas i relation till att biblioteken har olika profiler när det gäller typer av litteratur. På stadsbiblioteket har facklitteratur för vuxna en stark ställning. Nästan 60 procent av beståndet och 40 procent av utlåningen hör till denna kategori. På landskommunernas bibliotek utgör skönlitteratur för barn och unga den största delen av utlåningen, 55 procent, och ytterligare nästan 10 procent är facklitteratur för barn. Det kan påpekas att Mariehamn har särskilda skolbibliotek som inte ingår i denna statistik.

 

Biblioteken skaffade 12 500 nya böcker och närmare 500 andra media år 2015. Nyanskaffningarna utgjorde fyra procent av totalbeståndet. Nästan 18 000 media gallrades ut under året.

800 besök per dag

Det noterades 292 000 besök på biblioteken, en minskning med 5 000. Fördelat på alla årets dagar blir det 800 per dag. På stadsbiblioteket var nedgången 4 000, på landsbygdens bibliotek knappt 1 000 och i skärgården 200. Över 70 procent av besöken, eller närmare 210 000, ägde rum i Mariehamn. I förhållande till respektive kommuns invånarantal ligger stadsbiblioteket högst med 18 årliga besök per invånare, följt av Kökar med 15, Brändö med 10 och Finström med 8. Totalt för Åland blev siffran tio.

Ökad bokutgivning

Under 2015 gavs det ut 53 nya åländska böcker, åtta flera än 2014. Det var den facklitterära utgivningen som ökade. Ökningen skedde inom områdena teknik och naturvetenskap, speciellt geografi, samt i någon mån inom humaniora. För området samhällsvetenskap och ekonomi sjönk utgivningen något. Den skönlitterära utgivningen var fortfarande på en låg nivå trots en viss ökning från 2014. Antalet nya böcker i denna kategori var sju, varav tre räknas till gruppen barn- och ungdomslitteratur. Se Beskrivning av statistiken för definitioner.

 

Under 2000-talet har det getts ut över 1 000 böcker på Åland, varav drygt 150 skönlitterära. Bland de facklitterära böckerna är samhälls- och rättsvetenskap samt ekonomi och näringsliv de största ämnesområdena med runt 200 böcker vardera. Inom ämnet geografi har drygt 100 böcker getts ut, medan teknik samt konst och musik står för närmare 60 alster vardera. Drygt 40 av böckerna är klassade som barn- och ungdomslitteratur, varav nästan alla är skönlitterära.

 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Biblioteksverksamheten 2008–2015

Biblioteksverksamheten efter kommun 2009–2015

Biblioteksverksamheten 1985–2015

Bokproduktion efter ämne 2000–2015

Bokproduktion efter område 2000–2015

Databastabell:
Biblioteksverksamheten 2002–2015 efter kommun och år

Statistiken baseras på uppgifter som har samlats in och sammanställts av landskapsregeringens kulturbyrå. Mera förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax