Bokslutsstatistik för företag 1999-2001

Företagsamheten på Åland är av betydande omfattning varför det är av intresse för allmänheten att se hur det åländska näringslivet utvecklats på sikt. Urvalet i undersökningen är stort och statistiken borde därför ge en bra bild av utvecklingen inom det åländska näringslivet. Den totala omsättningen för de företag som ingår i bokslutsstatistiken uppgick år 2001 till ca 1 452 miljoner euro (8 635 miljoner mark). Företagen hade ca 7 700 personer anställda år 2001 , vilket motsvarar ungefär 90 procent av löntagarna inom den privata sektorn. Huvuddelen av företagen är få- eller enmansföretag vars verksamhet sysselsätter upp till fyra personer.

Omsättning och lönsamhet har ökat mellan åren 1999-2001
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att näringslivet på Åland mår bra. Den totala omsättningen har ökat med ca 16 procent från år 1999 till år 2001, från ca 1 245 miljoner euro till 1 452 miljoner. Vinsten har samtidigt under denna period ökat med ca 18 procent, från ca 92 miljoner euro till 108 miljoner. Samtidigt har även antalet analyserade företag ökat med ca 5 procent och antalet arbetande dessa företag sysselsätter med ca 17 procent.

Sjötransporten stod för nära hälften av den sammanlagda vinsten
Den mest betydelsefulla branschen är sjötransportbranschen som i denna analys stod för drygt 44 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för närmare 49 procent av den sammanlagda vinsten. Dessutom sysselsätter denna bransch ca 49 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna. Intressant är även att sjötransportbranschen samtidigt var den bransch som bestod av minst antal företag.

Några få stora företag dominerar
De tio största analyserade företagen (efter omsättning) står för mer än 52 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod dessa tio företag för mer än 54 procent av den sammanlagda vinsten samt drygt 42 procent av det sammanlagda antalet anställda vid de analyserade branscherna. Detta visar hur viktiga dessa få företag är för den åländska ekonomin.

Om du vill läsa hela rapporten klicka här.