Bostäder och boendeförhållanden 2007

Ökat antal hyresbostäder
Det fanns 14 231 bostäder på Åland den 31.12.2007. Av dessa var 12 416 stadigvarande bebodda, medan 1 815 saknade fast bosatta invånare. Nästan 46 procent av bostadsbeståndet fanns i Mariehamn, en något mindre andel på landsbygden och nio procent i skärgården. Antalet stadigvarande bebodda bostäder har ökat med 1 300 eller 12 procent från år 2000.

Närmare en tredjedel av de bebodda bostäderna var hyresbostäder, i Mariehamn nästan hälften. På landsbygden och i skärgården dominerade ägarbostäderna, men andelen hyresbostäder var inte obetydlig där heller, 18 respektive 23 procent. Andelen hyresbostäder har ökat i alla regioner sedan år 2000.

Medan över 80 procent av bostadshushållen på landsbygden och i skärgården bodde i fristående småhus var andelen i Mariehamn under 40 procent. Där stod flervåningsbostadshus för drygt hälften av beståndet.

Trångboddhet främst bland barnfamiljer
Åtta procent av hushållen kunde definieras som trångbodda utgående från antal personer och antal rum. Det var främst barnfamiljer som var trångbodda. Av hushållen med 0–17-åriga barn var 26 procent trångbodda mot 2 procent av övriga hushåll.

Tretton procent av hushållen hade en bostad som klassades som bristfälligt utrustad. I Mariehamn var andelen 4 procent, men på landsbygden och i skärgården var det 18 respektive 29 procent av hushållen som saknade någon väsentlig utrustning.

Hela meddelandet kan du läsa här.