Bostäder och boendeförhållanden 2008

Fler bor i egen bostad

Av Ålands drygt 12 550 hushåll 31.12.2008 bodde drygt 64 procent i småhus och 7 procent i radhus. Andelen som bodde i flervåningshus ökade under året och uppgick till drygt 25 procent. Samtidigt sjönk andelen hushåll som bodde i hyresbostäder något, till 31 procent, medan ägarbostädernas andel steg till nästan 63 procent.

När det gäller lägenhetstyper var det de större bostäderna som blev vanligare. Bostäder med fem rum eller flera ökade sin andel av beståndet. Av hushållen bodde över 25 procent i bostäder med minst fem rum, medan bostäder med två, tre respektive fyra rum vardera beboddes av drygt 20 procent av hushållen.

Viss ökning av trångboddheten

Trångboddheten har visat en långsamt sjunkande trend, men ökade något under 2008. Knappt nio procent av hushållen hade en bostad som klassificeras som trång, d.v.s. har färre rum än invånare. Trångboddhet är något som i huvudsak gäller barnfamiljer. Av barnfamiljerna var 27 procent trångbodda, men av övriga hushåll endast 2 procent. Andelen hushåll med rymlig bostad, d.v.s. minst tre rum mera än antalet invånare, ökade också och var nästan 21 procent, medan andelen med normalrymlig bostad var 68 procent.

Ett hushåll hade i genomsnitt 93 m² lägenhetsyta till förfogande. Per person var antalet kvadratmeter 43 i medeltal.

Den långsiktigt sjunkande trenden beträffande andelen bristfälligt utrustade bostäder fortsatte 2008. Knappt 13 procent av hushållen hörde till denna kategori, d.v.s. saknade något av den väsentliga utrustningen i sin bostad.

Nästan 2 000 bostäder utan fast bosatta

Förutom de 12 550 stadigvarande bebodda bostäderna fanns det ytterligare drygt 1 950 bostäder där ingen person var fast bosatt och som alltså klassas som icke-stadigvarande bebodda. Det totala antalet bostäder var således strax över 14 500. Av de bostäder som saknade fast bosatta fanns över 900 i småhus och drygt 800 i flervåningshus. Från 2007 ökade antalet bostäder totalt med drygt 270 och de icke-bebodda med 140. Andelen bostäder som inte var stadigvarande bebodda ökade därigenom och var över 13 procent vid slutet av 2008.

 

 

Hela meddelandet kan du läsa här.