Bostäder och boendeförhållanden 2009

Stigande boendestandard

Av Ålands drygt 12 700 hushåll bodde 64 procent i småhus vid årets slut, medan 26 procent hade sin bostad i ett flervåningshus och 7 procent i radhus. Det blev något vanligare att bo i flervåningshus under 2009. När det gäller lägenhetstyper var det bostäder med tre och sex rum som ökade mest under året. Från år 2000 till 2009 är det bostäder med sex eller flera rum som har ökat snabbast, även om de ännu utgör bara tio procent av totalantalet. Den genomsnittliga lägenhetsytan per person har under samma period ökat från 40 till 43 m².

Minskande trångboddhet

Åtta procent av hushållen hade en bostad som klassificeras som trång, d.v.s. har färre rum än invånare. Av barnfamiljerna var 25 procent trångbodda, men av övriga hushåll endast drygt 2 procent. Trångboddheten har sjunkit långsamt sedan år 2000, såväl totalt som för barnfamiljer, och denna trend fortsatte 2009. Andelen hushåll med rymlig bostad, d.v.s. minst tre rum mera än antalet invånare, var nästan 21 procent medan andelen med normalrymlig bostad var 69 procent.

Stigande utrustningsnivå

Nästan 88 procent av hushållen hade 2009 en bostad som klassades som välutrustad. Andelen bostäder som saknade någon väsentlig utrustning och därmed räknades som bristfälligt utrustade var något högre för hushåll där det bodde en eller flera pensionärer än för hushåll där det bodde enbart personer under 65 år. Skillnaderna var dock inte stora och för både pensionärer och andra går utvecklingen mot att allt färre har brister beträffande bostadens utrustning. Totalt har andelen stadigvarande bebodda bostäder med bristfällig utrustning sjunkit från 17 procent år 2000 till 12 procent 2009.

De regionala skillnaderna beträffande utrustningsnivå är relativt stora även om de har minskat något. I Mariehamn är bara 4 procent av bostäderna bristfälligt utrustade, men på landsbygden 18 procent och i skärgården 28 procent.

Över 2 000 bostäder utan fast bosatta

Förutom de 12 700 stadigvarande bebodda bostäderna fanns det ytterligare drygt 2 050 bostäder där ingen person var fast bosatt och som alltså klassas som icke-stadigvarande bebodda. Det totala antalet bostäder var således närmare 14 800.

Läs hela meddelandet här

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 9.12.2010