Bostäder och boendeförhållanden 2010

Relativt nytt bostadsbestånd

Av Ålands nästan 15 000 bostäder är 38 procent byggda 1980 eller senare. Andelen är ungefär lika stor i alla regioner. Drygt 30 procent av bostäderna är från 1960- och 1970-talen. Andelen bostäder från denna period är betydligt större i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården. Landsbygden och skärgården har i stället mera bostäder byggda före 1960.

 

 

Drygt 2 000 av bostäderna var utan fast bosatta 31 december 2010. Antalet var lika stort som 2009. Att bostadsbeståndet ökade med 170 under 2010 beror således på att de bebodda bostäderna blev flera. Vid slutet av 2010 uppgick antalet stadigvarande bebodda bostäder, d.v.s. antal hushåll, till nästan 12 900. 

Stora bostäder har ökat mest på 2000-talet
Av hushållen bodde 64 procent i småhus vid årets slut, medan 26 procent hade sin bostad i ett flervåningshus och 7 procent i radhus. Antalet bostäder ökade i alla hustyper under året, men radhuslägenheterna hade den snabbaste ökningstakten, varför deras andel av boendet steg något.

När det gäller lägenhetstyper var det bostäder med ett rum samt med sex eller flera rum som ökade snabbast under året och därigenom steg deras andel av beståndet något. Från år 2000 till 2010 är det bostäder med sex eller flera rum som har haft den största relativa ökningen, trots att hushållsstrukturen har förändrats i riktning mot flera små hushåll. Den genomsnittliga lägenhetsytan per person har under 2000-talet stigit från 40 till 44 m². 

Läs hela meddelandet här

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 29.12.2011