Bostäder och boendeförhållanden 2011

Allt fler bostadshushåll finns i rymliga, välutrustade bostäder

I slutet av 2011 fanns knappt 15 200 bostäder på Åland, varav över 13 000 var stadigvarande bebodda. Under året ökade antalet bebodda bostäder med drygt 130 på landsbygden. Också i Mariehamn blev de något flera, medan de minskade med tio i skärgården. Antalet icke stadigvarande bebodda bostäder ökade i alla regioner och blev totalt nästan 90 flera än i slutet av 2010.

Antalet bostadshushåll som bodde i rymliga bostäder ökade med nästan 50 under 2011. Ökningen skedde främst på landsbygden. Dock blev också antalet trånga bostäder flera i denna region, men både Mariehamn och skärgården fick färre trånga bostäder under året så totalt sett minskade trångboddheten något på Åland. Drygt 21 procent av bostadshushållen bodde i rymliga, 68 procent i normala och 8 procent i trånga bostäder. Boenderymligheten klassificeras utgående från antal boende och antal rum.

Också bostädernas utrustningsnivå förbättrades under 2011. Totalt sett bodde 88 procent av hushållen i välutrustade bostäder och 12 procent i bristfälligt utrustade. Det var främst centralvärme och WC som saknades i de bostäder som definieras som bristfälligt utrustade. De välutrustade bostäderna ökade och de bristfälligt utrustade blev färre i alla regioner, vilket nedanstående diagram visar. Relativt sett skedde den största förändringen i skärgården.

Flera småhus och radhus både i Mariehamn och på landsbygden

I slutet av 2011 bodde 64 procent av de åländska hushållen i fristående småhus, men det fanns regionala skillnader. På landsbygden och i skärgården fanns över 80 procent av de stadigvarande bebodda bostäderna i småhus, medan motsvarande siffra i Mariehamn var under 40 procent. I staden var flervåningsbostadshus den vanligaste bostadstypen med knappt 54 procent av bostäderna, men bostadshushållen i denna bostadstyp minskade något under 2011. Antalet småhus och radhus ökade framför allt på landsbygden, men också i Mariehamn.

När det gäller bostädernas rumsantal stod två-, tre- och fyrarummarna vardera för 21-22 procent av det totala antalet. Sexton procent hade fem rum och tio procent sex eller flera rum. Endast sex procent var enrummare. I Mariehamn och skärgården bodde färre bostadshushåll i enrummare i slutet av 2011 än 2010, medan denna bostadsstorlek ökade något på landsbygden. Totalt sett var det bara enrummarna som minskade till antalet under året. Nästan 40 procent av hushållen i Mariehamn bodde i en- eller tvårummare, medan samma sak gällde under 20 procent av landsbygdshushållen. I alla regioner var en dryg femtedel av de bebodda bostäderna trerummare, medan fyra och flera rum var betydligt vanligare på landsbygden och i skärgården än i Mariehamn.

Läs hela meddelandet här.

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 19.12.2012