Bostäder och boendeförhållanden 2012

Bostäderna ökar mera än hushållen

I slutet av 2012 fanns det 15 400 bostäder på Åland, varav drygt 13 100 var stadigvarande bebodda. Under året ökade antalet bebodda bostäder med 100. De blev närmare 40 flera i Mariehamn och ökade med 70 på landsbygden, men minskade med ett tiotal i skärgården. Antalet bostäder som inte var stadigvarande bebodda ökade med nästan 120 och var närmare 2 300. Ökningen skedde i alla regioner.

Största ökningen i flervåningshus

Av de åländska hushållen bor nästan två tredjedelar i småhus och en dryg fjärdedel i flervåningshus. Sju procent har radhuslägenhet. I Mariehamn bor 60 procent i rad- eller flervåningshus, men på landsbygden och i skärgården är denna andel bara drygt 10 procent. Hushållen i flervåningshus ökade mest under året, men också hushållen i småhus och radhus blev flera.

Sett till upplåtelseform ökade både ägar- och hyresbostäderna under året. Två tredjedelar av hushållen äger sin bostad och en dryg fjärdedel bor på hyra. För några procent är upplåtelseformen någon annan, t.ex. bostadsrätt, eller okänd.

Tvårummare ökade mest

De regionala skillnaderna beträffande hustyper avspeglar sig också i lägenhetsstorlekarna. I Mariehamn har 40 procent av hushållen en bostad med ett eller två rum mot bara hälften så stor andel på landsbygden och i skärgården. Trerummare är ungefär lika vanliga i alla regioner, medan bostäder med flera rum utgör en större del av beståndet på landsbygden och i skärgården än i staden.

På Åland totalt är sex procent av de bebodda bostäderna enrummare. Bostäder med två, tre eller fyra rum är vanligast och står vardera för en dryg femtedel av det totala antalet.  Över en fjärdedel har fem eller flera rum. Alla lägenhetstyper utom ettor blev flera under året, men mest ökade bostäderna med två rum.

Hälften av bostäderna är byggda 1960–1989

Av samtliga bostäder är en fjärdedel byggda före 1960, hälften mellan 1960 och 1989 och en fjärdedel 1990 eller senare. Av regionerna har skärgården den högsta andelen bostäder byggda före 1960, medan Mariehamn ligger i topp när det gäller bostäder byggda på 1960-, 1970- och 1980-talen. Andelen bostäder som är byggda 1990 eller senare är störst på landsbygden.

Trångboddhet och bristfällig utrustning i var tionde bostad

Drygt 20 procent av hushållen har en rymlig bostad, närmare 70 procent en normal och 8 procent en trång bostad. Det är främst barnfamiljer som är trångbodda. Trångboddhet är lika vanligt i alla regioner, men rymliga bostäder är vanligare på landsbygden och i skärgården än i Mariehamn.  Boenderymligheten klassificeras utgående från antal boende och antal rum.

När det gäller utrustningsnivå är de regionala skillnaderna större. I skärgården har 28 procent av hushållen en bristfälligt utrustad bostad, på landsbygden 16 procent och i Mariehamn bara 4 procent. För Åland totalt är siffran 12 procent. Det är främst centralvärme och WC som saknas i de bostäder som definieras som bristfälligt utrustade.

Läs hela meddelandet här.

Statistik om boende finns också i databasen.

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 17.12.2013