Bostäder och boendeförhållanden 2013

Färre trångbodda hushåll

Boendestandarden fortsatte att stiga under 2013. Antalet hushåll på Åland som har en rymlig bostad ökade med 80 och de som har en bostad som klassas som normalrymlig blev 180 flera. De trångbodda hushållen minskade med 40 och andelen är nu åtta procent. En bostad räknas som trångbodd om det finns mera än en person per rum, köket oräknat. Rymliga bostäder är vanligare på landsbygden och i skärgården, men när det gäller trångboddhet finns inga nämnvärda regionala skillnader. Däremot finns det ett starkt samband med huruvida det finns barn i hushållet. Var fjärde barnfamilj är trångbodd mot bara ett par procent av övriga hushåll.

Landsbygden och skärgården har högre men sjunkande andel bristfälliga bostäder

Antalet hushåll med välutrustad bostad ökade med 220, medan de som bor i en bristfälligt utrustad bostad minskade med 30. Elva procent har en bostad där någon väsentlig utrustning saknas, främst centralvärme och WC. Andelen bristfälligt utrustade bostäder är betydligt högre på landsbygden och i skärgården än i Mariehamn, men andelen minskade i alla regioner.

 

Ökning i alla hustyper och alla regioner

Av Ålands drygt 13 300 bebodda bostäder, d.v.s. där det bor ett hushåll, finns 64 procent i småhus, 8 procent i radhus och 25 procent i flervåningshus. Under 2013 ökade antalet hushåll i småhus med 110 och de som bor i radhus med 40, medan de som har lägenhet i flervåningshus blev 25 flera. De som bor i någon annan typ av byggnad ökade med ett tiotal.

I Mariehamn bor över hälften av hushållen i flervåningshus och mindre än 40 procent i småhus. Under 2013 var det dock småhusboendet som ökade mest i staden. På landsbygden och i skärgården bor närmare 85 procent av hushållen i småhus och också där ökade denna kategori i antal. På landsbygden växte dock antalet bostäder i rad- och flervåningshus snabbare och deras andel steg något. Bostäder i flervåningshus tillkom främst i Jomala, medan radhusboendet ökade i de flesta kommuner.

 

Tvåor ökade mest

De bebodda bostäderna med två rum (utöver köket) ökade med närmare 70 under 2013, medan treor och fyror blev 40 respektive 50 flera. Dessa tre bostadstyper står vardera för över 20 procent av beståndet. Också bostäderna med fem rum ökade med 40 och de utgör sexton procent av totalantalet. Tio procent av bostäderna har sex eller flera rum och de ökade med 20 stycken.  Bara sex procent av de bebodda bostäderna är ettor och antalet var i stort sett oförändrat under året.

 

Förutom de stadigvarande bebodda bostäderna finns det drygt 2 200 stycken där ingen person är fast bosatt, vilket är en minskning med 50. Totalt uppgår beståndet alltså till över 15 500 bostäder.

Läs hela meddelandet här.

Statistik om boende finns också i databasen.

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 15.12.2014