Bostäder och boendeförhållanden 2015

Ökad boendeyta under 2000-talet

Det finns nästan 13 600 stadigvarande bebodda bostäder på Åland. Dessa bostäder har en sammanlagd bostadsyta om 1,3 miljoner m². Siffrorna gäller 31 december 2015. Från år 2000 har bostadsytan ökat med nästan 300 000 m² eller 28 procent. I Mariehamn är ökningen närmare 90 000 m² och på landsbygden nästan 200 000 m², varav Jomala står för 85 000 m². I skärgården har ytan ökat med 2 500 m².

 

En del av ökningen beror på att den genomsnittliga bostadsytan per hushåll har vuxit. År 2000 var den 92 m² mot 97 m² nu. Även bostadsytan per person har ökat, från 40 m² till 46 m².

Största delen av ökningen beror dock på att hushållen och därmed de bebodda bostäderna har blivit flera. Från år 2000 har de ökat med 2 500 eller 23 procent. Som jämförelse kan nämnas att folkmängden har vuxit med 12 procent under samma period.

Flervåningshus ökar mest i Mariehamn, små- och radhus på landsbygden

Över 900 hushåll har tillkommit i Mariehamn under 2000-talet och närmare 1 600 på landsbygden, medan antalet har varit i stort sett oförändrat i skärgården. I staden är det hushåll bosatta i flervåningshus som står för största delen av ökningen, medan hushåll i småhus dominerar tillväxten på landsbygden.

 

Under 2015 ökade antalet hushåll som bor i småhus med närmare 60. Uppgången skedde till största delen på landsbygden men i viss mån också i Mariehamn. Hushållen i radhus blev 30 flera och denna ökning ägde rum främst i Lemland och Hammarland. Antalet hushåll i flervåningshus ökade med 50, i huvudsak i Mariehamn och Jomala.

 

Av hushållen bor 63 procent i småhus, 8 procent i radhus och 26 procent i flervåningshus. I Mariehamn bor över hälften av hushållen i flervåningshus, och under 40 procent i småhus. På landsbygden och i skärgården är andelen som bor i småhus närmare 85 procent.

Var femte bostad är byggd på 2000-talet

Förutom de stadigvarande bebodda bostäderna finns det drygt 2 300 stycken där ingen person är fast bosatt, vilket är 70 färre än 2014. Minskningen skedde på landsbygden, medan antalet ökade med ett tiotal i Mariehamn. Totalt uppgår beståndet alltså till 15 900 bostäder.

Av bostäderna är 20 procent byggda på 2000-talet. Drygt 24 procent har tillkommit under perioden 1980–99 och 19 procent på 1970-talet. Var tredje bostad är byggd före 1970. Jämfört med övriga regioner har Mariehamn en större andel bostäder från perioden 1940-79, medan landsbygden och skärgården har mera av den äldsta gruppen bostäder, byggda före 1940. Skärgården har en något större andel bostäder byggda på 1980- och 1990-talen än övriga regioner, medan andelen bostäder byggda på 2000-talet är störst på landsbygden.

 

Läs hela meddelandet här.

Statistik om boende finns också i databasen.

Mera information om boendestatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 14.12.2016