Bostäder och boendeförhållanden 2018

Medelbostadsytan 98 kvadratmeter per hushåll

Det finns närmare 16 400 bostäder på Åland och 14 000 är stadigvarande bebodda. Knappt 44 procent av de bebodda bostäderna finns i Mariehamn, 49 procent på landsbygden och 7 procent i skärgården. Det totala antalet bostäder har ökat med 120 under 2018 och med nästan 4 000 sedan år 2000.

Över 60 procent av de bebodda bostäderna finns i fristående småhus och närmare 30 procent i flervåningshus. Jämfört med år 2000 har andelen bostäder i småhus minskat något, medan andelen bostäder i flervåningshus ökat. Två tredjedelar av hushållen äger sina bostäder. Den genomsnittliga bostadsytan är 98 kvadratmeter per hushåll eller 47 kvadratmeter per person. Sedan år 2000 har medelytan per person blivit sju kvadratmeter större, en ökning med 17 procent. Sju procent av hushållen är trångbodda, vilket innebär att bostaden har färre rum än antalet boende (exklusive köket).

Bostäder 2000 och 2018

Flervåningshus vanligast för de yngsta hushållen

Över hälften av de bebodda bostäderna i Mariehamn finns i flervåningshus och drygt en tredjedel i småhus, medan småhusen står för mer än fyra femtedelar av såväl landsbygdens som skärgårdens bostäder. De yngsta hushållen bor i betydligt större utsträckning i flervåningshus än de äldre, vilket diagrammet nedan visar. Över två tredjedelar av hushållen där den äldsta personen är under 25 år bor i flervåningshus. När det gäller hushåll där den äldsta personen är 25–64 år respektive 65 år eller äldre bor närmare två tredjedelar i småhus och runt en fjärdedel i flervåningshus.

Bostadshushåll efter bostadens hustyp och den äldsta personens ålder 2018, procent

Fyra femtedelar av stadens bebodda bostäder har färre än fem rum

De minsta bostäderna finns i Mariehamn gällande såväl antal rum som bostadsyta per hushåll och per person. Ungefär två femtedelar av de bebodda bostäderna i staden är en- eller tvårumsbostäder och en lika stor andel är tre- eller fyrarummare. På landsbygden har närmare hälften av bostäderna tre till fyra rum och en tredjedel har flera rum än så. Också i skärgården bor hälften av hushållen i tre- till fyrarumsbostäder, men här finns ungefär lika många bostäder med färre än tre rum som med flera än fyra.

Bostadshushåll efter region och bostadens rumsantal 2018

Om man ser till bostadsytan har Mariehamns bostadshushåll en genomsnittlig yta på 85 kvadratmeter per hushåll medan motsvarande siffra är 109 för landsbygden och 97 för skärgården. Medelbostadsytan per person är dock störst i skärgården, 49 kvadratmeter, medan den ligger på 45 i Mariehamn och 48 på landsbygden. Av kommunerna har Lemland, Jomala och Vårdö den största genomsnittliga bostadsytan per hushåll, över 110 kvadratmeter, medan Sottunga och Vårdö har störst medelbostadsyta per person, över 50 kvadratmeter.

Medelbostadsyta per hushåll och per person i hushållen efter kommun 2018

Över en tredjedel av landsbygdens bostäder är byggda 1990 eller senare

Närmare en tredjedel av alla bostäder är byggda 1990 eller senare och drygt en tredjedel byggdes 1970–1989. Den största andelen nya bostäder, byggda 1990 eller senare, finns på landsbygden där de utgör 35 procent av bostäderna och ytterligare 30 procent är byggda 1970–1989. I Mariehamn dominerar bostäder från 1970- och 1980-talen med en andel på 38 procent. Drygt 28 procent av stadens bostäder är byggda 1990 eller senare. I skärgården är andelen bostäder byggda 1990 eller senare lika stor som i Mariehamn och en något större andel av skärgårdens bostäder, 31 procent, är från 1970–1989. En femtedel av bostäderna i skärgården är byggda före 1940.

Bostäder efter region och bostadens byggnadsår 2018

Statistikmeddelandet om bostäder och boendeförhållanden 2018 har nu publicerats. Det finns också uppgifter om bostäder och boendeförhållanden i databaser och excelfiler på ÅSUBs hemsida. 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax