Bostäder och boendeförhållanden 2021

Andelen bristfälligt utrustade bostäder fortsätter minska

Vid utgången av 2021 fanns 14 301 bebodda bostäder på Åland. Hur bostadsbeståndet ser ut beskrivs detaljerat i statistikmeddelandet som finns som pdf längst ner på denna sida.

Utöver dessa finns närmare 2 800 bostäder som inte är stadigvarande bebodda, vilket innebär att det totala antalet bostäder är 17 078. Antalet bostäder har ökat enbart marginellt jämfört med året innan. Sedan år 2000 har det totala antalet bostäder på Åland ökat med drygt 4 600 och de bebodda bostäderna med närmare 3 300. Den största ökningen har skett på landsbygden, där antalet hushåll ökat med över 2 000. Under de senaste 20 åren har också andelen hushåll i fristående småhus minskat något, medan andelen hushåll i radhus och flervåningshus ökat något. Även andelen hushåll som äger sin egen bostad har ökat. Vid utgången av 2021 bodde 68 procent av hushållen i en bostad som de själva ägde.

Sju procent av hushållen bodde vid utgången av 2021 i en bostad som definierades som trångbodd. Det innebär att nästan 4 200 personer bor i bostäder som klassas som trånga. Här bör observeras att definitionen utgår från antalet rum och inte bostadens yta.

Bostäder 2000 och 2021

Bostäder 2000 och 2021

Över 60 procent av hushållen bor i småhus

I vilket typ av hus bostaden finns tenderar variera med de boendes ålder. Yngre hushåll finns oftare i flervåningshus, medan hushåll där den äldsta personen är 25 år eller äldre oftare bor i fristående småhus (egnahemshus). En bostad i rad- eller kedjehus är vanligare bland yngre hushåll. Hur hushållen på Åland fördelar sig på olika bostadstyper framkommer i tabellen nedan.

Bostadshushåll 31.12.2021 efter den äldsta personens ålder och hustyp, procent

Bostadshushåll 31.12.2021 efter äldsta personens ålder och hustyp, procent

Ungefär lika stor andel av hushållen, en dryg femtedel, har antingen två, tre eller fyra rum i sin bostad. Antalet rum per hushåll tenderar vara mindre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården. Omkring 11 procent av bostäderna har sex eller flera rum. Bebodda bostäder med samtliga rumsantal har sedan år 2000 ökat.

Antal bostadshushåll efter antal rum 2000 och 2021

Antal bostadshushåll efter antal rum 2000 och 2021

Den totala bostadsytan (för bebodda bostäder) var 1 404 500 kvadratmeter vid utgången av 2021. Den genomsnittliga bostadsytan per hushåll har sedan år 2000 ökat från 92 till 98 kvadratmeter, vilket motsvarar en ökning från 40 till 47 kvadratmeter per person. Medelbostadsytan är något mindre i Mariehamn än i övriga regioner.

Bostadshushåll efter region och bostadsyta 2021

Bostadshushåll efter region och bostadsyta 2021

1 200 hushåll har bristfälligt utrustade bostäder

Drygt 1 200, eller 8,5 procent, av de bebodda bostäderna klassas som bristfälligt utrustade. För att klassas som bristfälligt utrustad saknar bostaden något av följande: vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, dusch/badrum eller bastu samt central- eller elvärme. Hit räknas även bostäder där uppgifter om utrustningsnivå saknas. Andelen är lägst i Mariehamn och högst i skärgården. Andelen bristfälligt utrustade bostäder har minskat betydligt sedan år 2000.

Andel hushåll med bristfälligt utrustad bostad efter region 2010 och 2021

Andel hushåll med bristfälligt utrustad bostad efter region 2010 och 2021

Småhus utgör en högre andel av bostäderna på Åland jämfört med Sverige och Finland. 38 procent av bostäderna i Finland och 44 procent av bostäderna i Sverige finns i småhus. Motsvarande siffra för Åland är 61 procent.

Statistikmeddelandet om bostäder och boendeförhållanden 2021 innehåller mer uppgifter om bostäder och boendeförhållanden på Åland. Det finns också uppgifter om bostäder och boendeförhållanden i databaser och excelfiler på ÅSUBs webbsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax