Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2018

Totalt kom 1875 brott mott strafflagen till myndigheternas kännedom under 2018

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (polisen, gränsbevakningen och tullen) på Åland avser brott begångna på Åland. Om brottets geografiska plats är oklar väljs plats utifrån där brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till och från Åland ska rapporteras enligt färjans position när brottet begås. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Uppklarningsprocenten avser antal uppklarade brott under året som andel av mängden brott vilka har kommit till myndigheternas kännedom under samma år. Det är viktigt att poängtera att en del av brotten som klaras upp under året har blivit kända tidigare än 2018.

Totalt kom 1875 brott mot strafflagen till myndigheternas kännedom under 2018. Samma år klarades 1347 brott upp och uppklarningsprocenten blev därför 72 procent. Av de uppklarade brotten anmäldes 833 till åklagare. Det vanligaste brottet på Åland var egendomsbrott och minst vanliga sexualbrott. Den senare brottskategorin hade också en betydligt högre uppklarningsprocent än egendomsbrotten. Högst uppklarningsprocent hade trafikbrotten med nästan 98 procent.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 2018

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen påverkar statistiken relativt mycket. Man måste också ta i beaktande att viljan att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

I diagrammet nedan kan man se att, frånsett viss variation från år till år, den långsiktiga trenden har varit ett ökat antal brott från 1980 till och med 2008. Efter 2008 har antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom minskat, men ligger fortfarande på en högre nivå än i början av 1980-talet. Sedan 2008 har framförallt egendomsbrotten minskat.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 1980-2018

Sett till antal brott per tusen invånare begås flest brott i Mariehamn

Nedan redovisas antal brott som kommit till myndigheternas kännedom per tusen invånare efter region på Åland. Antal brott har räknats om per tusen invånare för att ta hänsyn till att befolkningens storlek varierar i regionerna. Överlägset flest brott begås i Mariehamn, 89,5 brott per tusen invånare, vilket är fler än antal brott begångna på landsbygden och skärgården tillsammans. Samma ordning gäller även för uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare, skillnaden mellan regionerna är dock inte lika stor för dessa mått.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 2018, efter region

Om man jämför antal brott med riket som helhet framgår det att Åland i princip har följt rikets utveckling genom åren, om än på en något lägre nivå. En del av detta kan förklaras av att Åland ofta har samma strafflagar som Finland.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott på Åland och i riket som helhet 1980-2018

Män är mer utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv, medan kvinnorna är mer utsatta för sexualbrott

I diagrammet nedan presentas antal brottsoffer efter ålder under 2018. Där kan man tydligt se att yngre personer är mer brottsutsatta än äldre, i synnerhet personer i åldrarna 21 till 24 år.

 

Antal brottsoffer efter ålder 2018

Kvinnorna och männen är ungefär lika brottsutsatta. Däremot är skillnaden stor mellan könen inom vissa brottskategorier, vilket redovisas i diagrammet nedan. Det är betydligt mer vanligt att bli utsatt för sexualbrott bland kvinnorna än bland männen, medan männen är mer utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv. Antal brottsoffer redovisas endast efter olika brott mot person, och inte exempelvis egendomsbrott, eftersom information om brottsoffret vid brott mot person registreras på ett betydligt mer tillförlitligt sätt än andra brott.

 

Antal brottsoffer efter kön och brottstyp 2018

Män och yngre är i högre grad misstänkta för brott än kvinnor och äldre

Yngre personer är, precis som bland brottsoffren, överrepresenterade bland de som blivit misstänkta för ett utrett brott. Det är med marginal vanligast att bli misstänkt för ett brott i åldersgruppen 15 till 20 år, därefter minskar risken ju äldre man blir. Till skillnad från den jämna könsfördelningen bland brottsoffren dominerar männen bland de misstänkta då nästan 84 procent utgörs av män.

 

Antal misstänkta för utredda brott 2018, efter ålder och kön

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax