Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2019

Bakgrundsinformation

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland. De myndigheter som avses är polisen, tullen och gränsbevakningen. Om brottets geografiska plats är oklar bestäms platsen för brottet var det har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till Åland registreras på den plats färjan befunnit sig på när brottet begicks. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Uppklarningsprocenten avser antal uppklarade brott under året som andel av de brott vilka har kommit till myndigheternas kännedom under samma år. I siffran för antal uppklarade brott ingår därför brott som har kommit till myndigheternas kännedom tidigare än året som beskrivs i denna nyhet.

Uppklarningsprocenten högre på Åland än i riket som helhet

Totalt kom 1 970 brott begångna på Åland till myndigheternas kännedom under 2019, vilket är ungefär 100 fler än under 2018. Under året klarades 1 369 brott upp och uppklarningsprocenten blev därför nästan 70 procent. Detta är något lägre än under 2018 då 72 procent av brotten klarades upp. Av de uppklarade brotten anmäldes 886 till åklagare. Det vanligaste brottet på Åland var egendomsbrott och det minst vanliga var sexualbrott. Högst uppklarningsprocent hade trafikbrotten och lägst egendomsbrotten.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet under 2019 var 67 procent, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 61 procent.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott under 2019 efter brottstyper. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Egendomsbrotten har minskat kraftigt sedan 2000

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen påverkar statistiken. En annan faktor att ta i beaktande är att viljan att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

Från 1980 och till och med 2008 ökade antalet brott på Åland, vilket kan ses i diagrammet nedan. Efter 2008 har antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom istället minskat något. Antalet brott ligger dock fortfarande på en högre nivå än i början av 1980-talet.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott åren 1980-2019. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

En bidragande orsak till att antalet brott är på en längre nivå nu i jämförelse med 2008 är att egendomsbrotten minskat kraftigt. Sedan 2000 har egendomsbrotten nästan halverats, från nästan 1 300 registrerade brott till strax över 650 år 2019. En annan tydlig förändring är att övriga brott mot strafflagen har ökat med ungefär 40 procent. Ökningen för dessa övriga brott mot strafflagen har i huvudsak skett de senaste fem åren och inom kategorin är det framförallt narkotikabrotten som har ökat.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom åren  2000-2019 efter typ av brott. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Flest brott begås i Mariehamn

Nedan redovisas antal brott som kommit till myndigheternas kännedom per tusen invånare efter region på Åland. Antal brott har räknats om per tusen invånare för att ta hänsyn till att befolkningens storlek varierar i regionerna.

Överlägset flest brott begås i Mariehamn. Där var antalet brott per tusen invånare 98 stycken under 2019. Detta är mer än det sammanlagda antalet brott per tusen invånare begångna både på landsbygden och i skärgården. Även antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare är flest i Mariehamn.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 2019 efter region. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Brottsnivån lägre på Åland i jämförelse med riket som helhet

Om man jämför antal brott per tusen invånare med riket som helhet framgår det att Åland i princip har följt rikets utveckling genom åren, om än på en något lägre nivå. En del av detta kan förklaras av att Åland till stor del har samma strafflagar som Finland. Under de två senaste åren, 2018 och 2019, var antalet brott per tusen invånare ungefär 20 procent lägre på Åland i jämförelse med riket som helhet.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland och i hela Finland 1980-2019. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Den lägre brottsnivån på Åland under 2019 i jämförelse med riket som helhet beror i huvudsak på att antalet registrerade egendomsbrott var lägre på Åland. Övriga brott var ungefär lika vanliga på Åland som i hela Finland. Ett undantag finns dock och det är brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning, vilket var vanligare på Åland.

 

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland och i hela Finland 2019 efter typ av brott. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Fler män än kvinnor utsattes för brott

I diagrammet nedan presentas antal brottsoffer efter ålder under 2019. Där framgår det att personer i åldrarna 15 till 29 år är mest brottsutsatta, medan antalet som blir utsatta för brott bland de som är 40 år eller äldre är betydligt lägre.

 

Antal brottsoffer 2019 efter ålder. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Under 2019 var fler män än kvinnor utsatta för brott. En stor del av skillnaden beror på att nästan dubbelt fler män än kvinnor blev utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv. Bland kvinnorna är det istället betydligt vanligare att bli utsatt för ett sexualbrott.

Antal brottsoffer redovisas endast efter olika typer av brott mot person och inte exempelvis egendomsbrott. Detta beror på att informationen om brottsoffret vid brott mot person registreras på ett betydligt mer tillförlitligt sätt än andra brott.

 

Antal brottsoffer 2019 efter kön och typ av brott. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Män och yngre i högre grad misstänkta för brott

Även bland misstänkta personer för utredda brott (omräknat till per tusen invånvare) finns en viss överrepresentation bland personer i åldrarna 15 till 29 år, vilket framgår av diagrammet nedan. Antalet misstänkta bland männen är med marginal störst i åldersgruppen 15 till 20 år, därefter minskar antalet ju högre upp i åldrarna man går. Bland kvinnorna är mönstret inte lika tydligt. Totalt är nästan 80 procent av de misstänka män.

 

Antal misstänkta för utredda brott 2019 efter ålder och kön. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax