Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2020

Bakgrundsinformation

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland. De myndigheter som avses är polisen, tullen och gränsbevakningen. Om brottets geografiska plats är oklar bestäms brottsplatsen till den plats brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till Åland registreras enligt färjans position när brottet begicks. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses vara uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Färre antal brott kom till myndigheternas kännedom under 2020

Antalet brott som kom till myndigheternas kännedom under 2020 var 1 910, vilket är 60 färre än under 2019. Under året klarades 1 381 brott upp och uppklarningsprocenten blev därför 72 procent. Detta är något högre än året innan då 70 procent av brotten klarades upp. Av de uppklarade brotten anmäldes 868 till åklagare. Det vanligaste brottet på Åland var trafikbrott, tätt följt av egendomsbrott, och det minst vanliga var sexualbrott. Uppklarningsprocent var högst för sexualbrotten och lägst för egendomsbrotten. Uppklarningsprocenten avser antal uppklarade brott under året som andel av brotten som kommit till myndigheternas kännedom under samma år. I siffran för antal uppklarade brott ingår därför brott som har kommit till myndigheternas kännedom tidigare än 2020. Uppklarningsprocenten kan som en konsekvens av detta överstiga 100 procent.

 

Tabell: Brott på Åland 2020 efter typ av brott. Tabellen kommenteras i anslutande text.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet var 71 procent under 2020, vilket är en bra bit över uppklarningsprocenten totalt för hela Finland (58 procent). Observera att antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom är mycket lägre på Åland i jämförelse med de flesta andra polisinrättningar i Finland.

 

Tabell: Brott 2020 efter utredande myndighet. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Sexualbrotten står för den största procentuella ökningen sedan 2000

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen påverkar statistiken. En annan faktor att ta i beaktande är att viljan att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

Från 1980 och till och med 2008 ökade antalet brott på Åland, vilket kan ses i diagrammet nedan. Efter 2008 har antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom i stället minskat. År 2020 låg antalet brott på en något högre nivå än i början av 1980-talet. Tar man i beaktande att Ålands befolkning ökat sedan 1980 var brottsnivån i stället något lägre 2020.

 

Diagram: Brott på Åland 1980-2020. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Att antalet brott var på en längre nivå 2020 i jämförelse med 2008 beror på att både trafikbrotten och egendomsbrotten minskat under denna period. Dessa brott står också för huvuddelen av de brott som kommer till myndigheternas kännedom. Om man ser till hela perioden som redovisas i tabellen nedan (2001–2020) är det framför allt egendomsbrotten som minskat. Från i genomsnitt 1 140 brott per år i början av millenniet till strax över 700 registrerade brott årligen de senaste fem åren. Inom kategorierna övriga brott mot strafflagen, brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott har det skett en ökning av antalet brott sedan 2001. Bland dessa brottstyper har sexualbrotten ökat procentuellt mest, från i genomsnitt 11 brott per år i början av 2000-talet till 25 de senaste fem åren.

 

Diagram: Brott på Åland 2001-2020 efter typ av brott. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Flest brott begås i Mariehamn

Nedan redovisas antal brott som kommit till myndigheternas kännedom per tusen invånare efter region på Åland. Antal brott har räknats om per tusen invånare för att ta hänsyn till att storleken på befolkningen varierar i regionerna.

I Mariehamn var antalet brott per tusen invånare 80 stycken under 2020. Detta är ungefär lika mycket som antalet brott begångna på landsbygden och i skärgården sammanlagt. Även antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare är flest i Mariehamn.

 

Diagram: Brott på Åland 2020 efter region. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Mindre vanligt med egendomsbrott på Åland i jämförelse med hela Finland

Om man jämför antal brott per tusen invånare med Finland som helhet framgår det att Åland legat nära Finlands utveckling under den redovisade perioden. En del av detta kan förklaras av att Åland till stor del har samma strafflagar som Finland. Under 2020 var antalet brott per tusen invånare ungefär 35 procent lägre på Åland i jämförelse med hela Finland. Detta beror på att antalet brott ökade i Finland under 2020 medan brottsnivån sjönk på Åland.

 

Diagram: Brott på Åland och i hela Finland 1980-2020. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Att antalet brott per tusen invånare var lägre på Åland under 2020 i jämförelse med riket som helhet beror till stor del på att antalet registrerade egendomsbrott var lägre på Åland. Även antalet övriga brott mot strafflagen var tydligt högre för Finland som helhet, i denna kategori ingår bland annat narkotika- och alkoholbrott samt olika typer av brottsliga kränkningar mot person. För övriga brottstyper var skillnaderna mindre.

 

Tabell: Brott på Åland och i hela Finland 2020 efter typ av brott. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Män är i högre grad utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv

Antal brottsoffer redovisas endast efter olika typer av brott mot person och inte exempelvis egendomsbrott. Detta beror på att informationen om brottsoffret vid brott mot person registreras på ett betydligt mer tillförlitligt sätt än vid andra brott.

Under 2020 var fler män än kvinnor utsatta för brott. En stor del av skillnaden beror på att nästan dubbelt fler män än kvinnor blev utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv, vilket är den kategori av brott mot person som flest blir utsatta för. Kvinnorna dominerar i stället bland offer för sexualbrott.

 

Diagram: Brottsoffer 2020 efter kön och typ av brott. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

I diagrammet nedan presentas antal brottsoffer efter ålder under 2020. Där framgår det att personer i åldrarna 15 till 24 år är mest brottsutsatta medan utsattheten är lägst bland de som är allra yngst eller allra äldst.

 

Diagram: Brottsoffer 2020 efter ålder. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Män och yngre var i högre grad misstänkta för brott

Bland de som misstänktes för ett utrett brott (per tusen inv.) under 2020 utgjorde männen nästan 80 procent. Männens överrepresentation kan ses inom samtliga brottstyper och särskilt stor var dominansen inom sexualbrott där de misstänkta uteslutande var män. Observera att i statistiken kan samma person vara misstänkt för flera brott och att ett brott kan ha flera misstänkta.

 

Tabell: Misstänkta 2020 efter kön och typ av brott. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Antalet misstänkta för utredda brott är med marginal störst i åldersgruppen 15 till 20 år, därefter minskar antalet ju högre upp i åldrarna man går. Minst antal misstänkta finns dock bland de som är mellan 0 och 14 år.

 

Diagram: Misstänkta 2020 efter ålder. Diagrammets resultat kommenteras i anslutande text.

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax