Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2021

Antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom fortsätter att sjunka

Antalet brott som kom till myndigheternas kännedom var 1 771 under 2021, vilket är ungefär 140 färre än under 2020 och en fortsatt minskning sedan 2019. Under 2021 klarades 1 287 brott upp och uppklarningsprocenten blev därför 73 procent, vilket var i nivå med året innan. Av de uppklarade brotten anmäldes 771 till åklagare. Andelen uppklarade brott var högst för brott mot liv och hälsa och lägst för egendomsbrotten. Uppklarningsprocenten avser antal uppklarade brott under året som andel av brotten som kommit till myndigheternas kännedom under samma år. I siffran för antal uppklarade brott ingår därför brott som har kommit till myndigheternas kännedom tidigare än 2021. Uppklarningsprocenten kan därför ibland överstiga 100 procent.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet var 72 procent under 2021, vilket är en bit över uppklarningsprocenten totalt för hela Finland (64 procent). Observera att antalet brott som kommit till polisens kännedom är mycket lägre på Åland i jämförelse med de flesta andra polisinrättningar i Finland.

Antalet brott har minskat sedan 2008

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen kan påverka statistiken kraftigt. En annan faktor att ta i beaktande är att benägenheten att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

Mellan 1980 och 2008 ökade antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland. Efter 2008 har antalet brott i stället varit avtagande och under 2021 var de rapporterade brotten bara något fler än i början av 1980-talet. Tar man i beaktande att Ålands befolkning ökat sedan 1980 var brottsnivån i förhållande till befolkningen storlek jämförelsevis till och med något lägre 2021.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Att antalet brott minskat sedan 2008 beror i huvudsak på att både trafikbrotten och egendomsbrotten, som står för huvuddelen av de brott som kommer till myndigheternas kännedom, minskat.  Om man ser till hela perioden som redovisas i tabellen nedan (2001–2020) är det framför allt egendomsbrotten som minskat, från i genomsnitt 1 140 brott per år i början av millenniet till strax över 700 registrerade brott årligen de senaste fem åren. Brott inom kategorierna övriga brott mot strafflagen, brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt sexualbrott har ökat sedan 2001. Bland dessa brottstyper har sexualbrotten ökat procentuellt mest, från i genomsnitt 11 brott per år i början av 2000-talet till 25 de senaste fem åren.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

I Mariehamn begicks det drygt 80 brott per tusen invånare under 2021. Det är mer än antalet brott begångna på landsbygden och i skärgården tillsammans. Även antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare var flest i Mariehamn.

Mindre vanligt med egendomsbrott på Åland i jämförelse med hela Finland

Om man jämför antal brott per tusen invånare med Finland som helhet framgår det att Åland följt Finlands utveckling under den redovisade perioden (1980–2021). Detta kan till viss del förklaras av att Åland i stor omfattning har samma strafflagar som Finland. De senaste fem åren har dock brottsnivån varit klart lägre på Åland. Under 2021 var antalet brott 33 procent lägre på Åland i jämförelse med Finland som helhet.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Den lägre brottsnivån på Åland förklaras till stor del av att antalet registrerade egendomsbrott är betydligt lägre. Även antalet registrerade övriga brott mot strafflagen var lägre på Åland (i denna kategori ingår bland annat narkotika- och alkoholbrott samt olika typer av brottsliga kränkningar mot person).

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Unga vuxna mest brottsutsatta

Under 2021 var fler män än kvinnor utsatta för brott. En stor del av skillnaden beror på att nästan dubbelt fler män än kvinnor blev utsatta för misshandelsbrott och brott mot liv, vilket är den vanligaste typen av brott mot person. Sexualbrottsoffer är oftast kvinnor. Antalet brottsoffer minskade i jämförelse med 2020, från 304 till 254, och det var i huvudsak personer utsatta för misshandel som var färre. Personer utsatta för sexualbrott ökade dock något.

Personer i åldrarna 18 till 20 år är mest brottsutsatta medan utsattheten är lägst bland de som är mellan 0 och 17 år eller 40 år och uppåt.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Bland de som misstänktes för ett utrett brott under 2021 var över tre fjärdedelar män. Männen var överrepresenterade inom samtliga brottstyper och dominansen var särskilt stor bland de misstänkta för sexualbrott. Åldersfördelningen liknar brottsoffrens åldersstruktur då de som är 18 år eller något äldre dominerar medan yngre och äldre misstänks för brott i mindre omfattning.

Observera att i statistiken kan samma person vara misstänkt för flera brott och att ett brott kan ha flera misstänkta.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här.

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax