Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2022

Bakgrundsinformation

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland gäller brott begångna på Åland. De myndigheter som avses är polisen, tullen och gränsbevakningen. Om brottets geografiska plats är oklar bestäms brottsplatsen till den plats brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till Åland registreras enligt färjans position när brottet begicks. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses vara uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Andelen uppklarade brott lägst på fem år

Under 2022 kom 1 993 brott till myndigheternas kännedom, drygt 220 fler än under 2021. Förutom trafikbrotten, som minskade något, ökade de anmälda brotten inom samtliga brottskategorier. Den typ av brottskategori som ökade procentuellt mest var brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning. Antalet brott som klarades upp var 1 346 och uppklarningsprocenten blev därför cirka 68 procent, vilket var lägre än under något av de senaste fem åren. Andelen uppklarade brott var över 100 procent för sexualbrotten. Detta har sin förklaring i att uppklarningsprocenten avser årets uppklarade brott, som andel av de brott vilka kommit till myndigheternas kännedom under samma år. I siffran för antal uppklarade brott ingår därför brott som har kommit till myndigheternas kännedom tidigare än 2022. Uppklarningsprocenten kan därför ibland överstiga 100 procent.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet var nästan 67 procent under 2022, vilket är en bit över uppklarningsprocenten totalt för hela Finland (59 procent).

I Mariehamn begicks det nästan 100 brott per tusen invånare under 2022. Detta är mer än antalet brott begångna på landsbygden och i skärgården tillsammans. Antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare var också betydligt högre i Mariehamn.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Minskat antal egendomsbrott och trafikbrott

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen i stor utsträckning kan påverka statistiken. En annan faktor att ta i beaktande är att viljan att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

Från slutet av 1980-talet och 2008 ökade antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland. Efter 2008 har brottsnivån i stället varit avtagande. Under perioden då antalet rapporterade brott steg ökade inte antalet uppklarade brott i samma takt. Detta resulterade i att andelen uppklarade brott låg på en lägre nivå mellan 1980-talets slut och till utgången av 2000-talet.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Att antalet brott har minskat sedan 2008 beror i huvudsak på att de två största kategorierna, egendomsbrotten och trafikbrotten, har minskat sedan dess. Inom övriga kategorier har antalet brott i stället ökat eller stått still och bland dessa brottstyper har sexualbrotten ökat procentuellt mest.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mindre vanligt med egendomsbrott på Åland i jämförelse med hela Finland

Om man jämför antal brott per tusen invånare med Finland som helhet under den redovisade perioden (1980–2022) framgår det att Åland har haft ungefär samma trendmässiga utveckling, även om antalet brott legat något lägre i genomsnitt. Detta kan till viss del förklaras av att Åland har ungefär samma strafflagar som Finland. De senaste fem åren har dock antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom varit tydligt lägre på Åland och så också 2022. Skillnaden under 2022 förklaras till stor del av att antalet brott per tusen invånare inom den största brottskategorin, egendomsbrott, var nästan hälften så många som för Finland som helhet. Däremot var antalet brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning i stället nästan dubbelt fler på Åland.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

18- till 20-åringar mest brottsutsatta

Under 2022 var fler män än kvinnor utsatta för brott. Männen utsattes för fler misshandelsbrott och brott mot liv samt brott i kategorin ”andra brott” (vilken framför allt består av brottstypen olaga hot). Kvinnorna dominerade i stället nästan helt bland offer för sexualbrott. 
Personer i åldrarna 18 till 20 år är mest brottsutsatta och sedan avtar antalet personer som blivit utsatta för brott ju högre upp man går i åldrarna.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Män var i högre grad misstänkta för brott

Bland de som misstänktes för ett utrett brott under 2022 var nästan 80 procent män. Männen var överrepresenterade inom samtliga brottstyper och dominansen var särskilt stor bland de misstänkta för sexualbrott. Åldersfördelningen liknar brottsoffrens åldersstruktur då de som är 18 år eller något äldre dominerar medan yngre och äldre misstänks för brott i mindre omfattning.
Observera att i statistiken kan samma person vara misstänkt för flera brott och att ett brott kan ha flera misstänkta.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax