Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2023

Bakgrundsinformation

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland gäller brott begångna på Åland. De myndigheter som avses är polisen, tullen och gränsbevakningen. Om brottets geografiska plats är oklar bestäms brottsplatsen till den plats brottet har blivit rapporterat. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses vara uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Antalet brott sjönk under 2023

Under 2023 kom 1 824 brott till myndigheternas kännedom, nästan 170 färre än under 2022. De anmälda brotten minskade inom samtliga brottskategorier förutom sexualbrotten, som i stället ökade. Antalet uppgick till 60 anmälda sexualbrott 2023, vilket är högre än något annat år sedan 1980. Ny sexualbrottslagstiftning började dock gälla den 1 januari 2023 varför jämförelser med tidigare år måste göras med försiktighet.

Antalet brott som klarades upp var 1 321 och uppklarningsprocenten blev därför 72 procent, vilket var högre än under 2022, men på ungefär samma nivå som de senaste fem åren. Andelen uppklarade brott kan överstiga 100 procent. Detta har sin förklaring i att uppklarningsprocenten avser de brott som är uppklarade under året (oavsett när de kommit till myndigheternas kännedom) som andel av de brott vilka kommit till myndigheternas kännedom under samma år.

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 2023 efter typ av brott
Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet var 69 procent under 2023, vilket är något högre än uppklarningsprocenten för hela Finland (67 procent).

I Mariehamn begicks det 85 brott per tusen invånare under 2023. Detta är mer än antalet brott begångna på landsbygden och i skärgården tillsammans. Antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare var också betydligt högre i Mariehamn.

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott 2023 efter region
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Minskat antal egendomsbrott och trafikbrott

När man jämför brottsstatistik historiskt måste man ta hänsyn till att ändringar i strafflagen kan påverka statistiken. En annan faktor att ta i beaktande är att viljan att rapportera olika typer av brott varierar med tiden.

Från slutet av 1980-talet och till och med 2008 ökade antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland. Efter 2008 har trenden i stället varit negativ. Antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare följer ungefär samma trend med undantaget att antalet uppklarade brott inte har minskat lika tydligt sedan 2008. Eftersom antalet brott har minskat sedan slutet av 2010-talet samtidigt som de uppklarade brotten har varit på ungefär samma nivå har uppklarningsprocenten ökat under samma period.

Brott som kommit till myndigheternas kännedom och uppklarade brott åren 1980-2023
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Att antalet brott har sjunkit sedan 2008 beror i huvudsak på att antalet för de två vanligaste brottstyperna, egendomsbrott och trafikbrott, har minskat. Inom övriga kategorier har antalet brott i stället ökat eller stått still varav sexualbrotten ökat procentuellt sett mest.

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland  2000-2023 efter typ av brott
Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet brott lägre på Åland än i Finland som helhet

Om man jämför antal brott per tusen invånare med Finland som helhet under den redovisade perioden (1980–2023) framgår det att antalet brott på Åland har varit något lägre i genomsnitt men att den trendmässiga utvecklingen har varit likartad. Detta kan till viss del förklaras av att Åland har ungefär samma strafflagar som Finland. De senaste åren har dock antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom varit tydligt lägre på Åland och så också under 2023. Det är framför allt egendomsbrotten som är lägre på Åland då antalet uppgår till ungefär hälften av antalet för hela Finland (mätt i antal per tusen invånare).

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland och i hela Finland 1980-2023
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Nästan alla offer för sexualbrott var kvinnor

Under 2023 var fler män än kvinnor utsatta för brott. Männen utsattes i högre grad för misshandelsbrott medan kvinnorna utgjorde nästan alla offer för sexualbrott. Personer i åldrarna 18 till 20 år är mest brottsutsatta och sedan är risken att bli utsatt avtagande ju högre upp man går i åldrarna.

Antal brottsoffer 2023 efter kön och typ av brott
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest var misstänkta för trafikbrott

Antalet misstänkta för utredda brott uppgick till drygt 1 400 år 2023 och flest (över 600) var misstänkt för ett trafikbrott. Antalet misstänkta var nästan 100 färre än under 2022.

Bland de som misstänktes för ett utrett brott under 2023 var över 80 procent män. Männen var överrepresenterade inom samtliga brottstyper och dominansen var särskilt stor bland de misstänkta för sexualbrott. Åldersfördelningen liknar brottsoffrens åldersstruktur då de som är 18 år eller något äldre dominerar medan yngre och äldre misstänks för brott i mindre omfattning.

Observera att i statistiken kan samma person vara misstänkt för flera brott och att ett brott kan ha flera misstänkta.

Antal misstänkta för utredda brott 2023 efter kön och typ av brott
Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om brott, brottsoffer och misstänkta finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax