Byggandet 2008

Minskat men ändå stort bostadsbyggande

Det färdigställdes 204 bostäder på Åland 2008. Av dessa byggdes 55 i Mariehamn, 127 på landsbygden, varav 62 i Jomala, samt 22 i skärgården. Två tredjedelar av de nya bostäderna fanns i småhus, knappt en femtedel i flervåningshus och mindre än en tiondedel i radhus respektive andra byggnader.

Den nybyggda lägenhetsytan var 23 500 m², vilket innebär 115 m² per bostad i genomsnitt. De nya bostäderna på landsbygden var i medeltal större än de som byggdes i Mariehamn, 131 respektive 104 m². Privatpersoner stod för 60 procent av bostadsproduktionen, olika former av bolag för 30 procent och den offentliga sektorn för knappt 10 procent.

Antalet nya bostäder var 58 färre än 2007, men ändå relativt stort sett i ett längre perspektiv. Sedan 1980 har det byggts över 5 000 nya bostäder på Åland, vilket ger ett genomsnitt på 180 bostäder per år. På 1980-talet och i början av 1990-talet var årsproduktionen i medeltal över 200 bostäder per år. Under mitten och slutet av 1990-talet sjönk antalet ner mot 50 bostäder för att under 2000-talet stiga till 150–200 stycken.

Det totala byggandet ökade

Antalet ny- och tillbyggnader totalt var 485 stycken under 2008. Av dessa var 177 bostadsbyggnader, 89 fritidshus och 219 andra typer av byggnader, bl.a. 53 affärs- och kontorsbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg nästan hälften i skärgården, men sommarstugebyggande förekom i de flesta kommuner. Flest byggdes i Vårdö.

Sett till volymen utgjorde bostadsbyggnaderna 97 000 m3 av den totala nytillkomna byggnadsvolymen på nästan 270 000 m3, medan fritidshusen omfattade 16 000 m3 och övriga byggnader 156 000 m3. Jämfört med 2007 ökade volymen av de färdigställda byggnaderna med 15 procent. Det var främst industri- och lagerbyggnader samt offentliga servicebyggnader som stod för ökningen.

Nästan 40 procent av volymen i de nya och förstorade byggnader som hade en fast uppvärmningsanordning värmdes med jordvärme medan trä, el och fjärrvärme stod för omkring 15 procent vardera. Dessa uppgifter omfattar inte bara nya värmeanläggningar utan också befintliga anläggningar i tillbyggda byggnader.

Hela meddelandet kan du läsa här.