Byggandet 2010

Fler nya bostäder men något minskat byggande totalt

Det färdigställdes 241 nya bostäder på Åland 2010, en ökning med 5 procent från 2009. Lägenhetsytan var åtta procent större, eftersom det producerades färre små bostäder 2010. Mindre än 20 procent av bostäderna var ettor eller tvåor och över 40 procent treor och fyror. Drygt 25 procent av nyproduktionen omfattade fem eller flera rum förutom köket.

Fortsatt ökat byggande av bostäder i flervåningshus

Lägenheterna i flervåningshus ökade jämfört med 2009, medan färre bostäder färdigställdes i småhus och radhus. På landsbygden och i Mariehamn ökade bostadsbyggandet jämfört med 2009, medan det minskade i skärgården.  I Mariehamn dominerade lägenheter i flervåningshus, medan småhusen övervägde på landsbygden.


Om man ser på bostadsbyggandet i ett längre perspektiv kan man notera att det har byggts över 5 700 bostäder på Åland sedan 1980. Produktionen sjönk kraftigt under lågkonjunkturen på 1990-talet, men de senaste åren har bostadsbyggandet åter kommit upp i nivå med 1980-talets genomsnitt. År 2010 var antalet nya bostäder det näst högsta på 19 år.

Fyra procent mindre volym

Antalet ny- och tillbyggnader totalt var 429 stycken under 2010. Av dessa var 143 bostadsbyggnader, 77 fritidshus och 209 andra typer av byggnader, bl.a. 22 affärs- och kontorsbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg över 40 procent i skärgården. Flest byggdes i Vårdö och Geta.

Den totala nytillkomna byggnadsvolymen var drygt 230 000 m3, varav bostadsbyggnader stod för 115 000 m3. Jämfört med 2009 minskade volymen av de färdigställda byggnaderna med fyra procent. Det var främst affärs- och kontorsbyggnader som minskade och även lantbruksbyggnader, framförallt när det gäller volymen.

Bostadsbolag byggde mera

Sett till ägare var det lantbrukare och andra enskilda personer som minskade sitt byggande, liksom fastighetsbolagen, medan bostadsbolagen färdigställde betydligt större volymer än 2009. När det gäller färdigställda bostäder var det bostadsbolagen och offentliga sektorn som höjde produktionen. 

Nästan hälften av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jordvärme står för drygt en fjärdedel.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns i databaser.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 15.12.2011