Byggandet 2012

Minskad byggvolym 2012 men lika många bostäder

Det färdigställdes 177 nya bostäder på Åland 2012. Av dessa byggdes 70 i vardera Jomala och Mariehamn, vilket sammanlagt var fyra femtedelar av det totala antalet. I övriga landsbygdskommuner producerades 26 bostäder och i skärgården 11. Antalet nya bostäder var nästan det samma som 2011 när det gäller Åland totalt, men sett till region ökade antalet i Mariehamn, medan det minskade på landsbygden och var i stort sett oförändrat i skärgården.

Färre småhus

Antalet lägenheter som byggdes i flervåningshus ökade men bostäderna i småhus och radhus blev färre. Av de nya bostäderna fanns 83 i småhus, 17 i radhus och 75 i flervåningshus.

Om man ser på bostadsbyggandet i ett längre perspektiv kan man notera att 2012 års produktion låg i nivå med medeltalet för perioden 1980–2012 som var drygt 180 bostäder per år. Total har det tillkommit över 6 000 bostäder sedan 1980 varav nästan 2 900 i Mariehamn, närmare 2 700 på landsbygden och 500 i skärgården.

Ökat byggande på landsbygden

Antalet ny- och tillbyggnader totalt under 2012 var 388 stycken, knappt 70 färre än 2011. Av dessa var 129 bostadsbyggnader, 50 fritidshus och 209 andra typer av byggnader, bl.a. 40 affärs- och kontorsbyggnader, 11 industri- och lagerbyggnader samt 12 lantbruksbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg en tredjedel i skärgården. Geta var den kommun där det byggdes flest fritidshus.

Den totala nytillkomna byggnadsvolymen var 270 000 m3, varav bostadshus stod för närmare 100 000 m3. Jämfört med 2011 minskade volymen av de färdigställda byggnaderna med sju procent. Den största nedgången noteras för offentliga byggnader och även lantbruks- och fritidsbyggnader minskade mätt i kubikmeter. Bostadsbyggnader och affärsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader stod för en större volym än föregående år. Byggvolymen ökade med en fjärdedel på landsbygden, medan den nästan halverades i Mariehamn och minskade med 70 procent i skärgården.

Minskat offentligt byggande drog ner volymen

Enskilda personer inklusive lantbrukare var ägare till nästan 330 av de nya eller förstorade byggnaderna och stod för närmare hälften av den tillkomna byggnadsvolymen. Bolag färdigställde en lika stor andel av volymen, men bara drygt 40 byggnader. Den offentliga sektorn stod för 14 byggnader som innehöll 4 procent av den totala volymen. Av de färdigställda bostäderna ägdes 80 av privatpersoner, 63 av bostads- eller fastighetsbolag och 34 av andra privata företag. Jämfört med 2011 var det främst bolag som ökade sitt byggande medan det offentliga byggandet sjönk kraftigt.

Drygt 45 procent av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jordvärme och bergvärme m.m. står för nästan 25 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Se också databaser med uppgifter om byggandet.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 4.12.2013