Byggandet 2013

Minskat byggande 2013

Det färdigställdes 141 nya bostäder på Åland 2013. Av dessa byggdes 101 på landsbygden, varav 67 i Jomala. I Mariehamn blev 32 bostäder färdiga och i skärgården 8. Antalet nya bostäder var ett fyrtiotal mindre än 2012. Minskningen skedde främst i staden.

Färre lägenheter

Antalet bostäder som byggdes i form av småhus och radhus ökade medan de nya lägenheterna i flervåningshus blev färre. Av de nya bostäderna fanns 99 i småhus, 29 i radhus och 11 i flervåningshus. Privatpersoners bostadsbyggande ökade något och de stod för två tredjedelar av de nya bostäderna, medan antalet bostäder som uppfördes av olika slags bolag halverades.

 

Bostadsproduktionen 2013 var den lägsta sedan år 2000. På landsbygden och i skärgården låg bostadsbyggandet 2013 ungefär på 2000-talets medelnivå, men i Mariehamn var det betydligt lägre.

 

Bostäder och fritidshus stod för över hälften av volymen

Antalet ny- och tillbyggnader totalt under 2013 var drygt 320, nästan 70 färre än 2012. Av dessa var närmare 120 bostadsbyggnader, drygt 50 fritidshus och över 150 andra typer av byggnader, bl.a. 30 affärs- och kontorsbyggnader, samt ett tiotal industri- och lagerbyggnader respktive lantbruksbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg hälften i skärgården. Föglö och Geta var de kommuner där det byggdes flest fritidshus.

Den totala nytillkomna byggnadsvolymen var 150 000 m3, varav bostadshus stod för drygt 70 000 m3 och fritidshus för 8 000 m3. Jämfört med 2012 minskade volymen med över 40 procent. Lantbruks-, affärs- och industribyggnader samt offentliga byggnader minskade mest men även för bostads- och fritidshus blev volymen mindre än 2012.  Jämfört med 2012 ökade byggvolymen något i skärgården, men halverades i Mariehamn och minskade betydligt också på landsbygden. Nedgången i Mariehamn beror främst på minskad volym för bostadsbyggnader, medan minskningen på landsbygden kan hänföras till affärs-, industri- och lantbruksbyggnader. Ökningen i skärgården märks främst i kategorierna fritids- och lantbruksbyggnader.

 

Privatpersoner byggde mest

Bostads- och fastighetsbolag respektive övriga företag stod för omkring 10 000 m3 vardera, i båda fall en betydande minskning från 2012. Också enskilda personers byggande minskade men de stod ändå för över 100 000 m3 eller två tredjedelar av volymen.

En fjärdedel av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jordvärme och bergvärme m.m. står för en tredjedel. Av de nya bostäderna värms hälften med jord- eller bergvärme.

Hela meddelandet kan du läsa här. Meddelandet har blivit försenat p.g.a. dröjsmål i datatillgången.

Se också databaser med uppgifter om byggandet.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 25.8.2015