Byggandet 2014

Ökat bostadsbyggande 2014

Det byggdes 193 nya bostäder på Åland 2014, ett femtiotal flera än 2013. Ökningen skedde främst i Mariehamn där 99 bostäder blev klara. På landsbygden färdigställdes 89, varav 68 i Jomala, och i skärgården 5 stycken.

Flera lägenheter

Av de nya bostäderna finns 101 i flervåningshus, vilket är 90 flera än 2013. Antalet nya bostäder i småhus är 72 och i radhus 17,  i båda fall en nedgång jämfört med föregående år.

 

Drygt 2 800 nya bostäder under 2000-talet

Sedan millennieskiftet har det byggts drygt 2 800 nya bostäder på Åland. Detta ger ett genomsnitt på nästan 190 bostäder per år, alltså samma nivå som 2014 års produktion. Av de nya bostäderna har 1 250 tillkommit i Mariehamn, drygt 1 400 på landsbygden och 160 i skärgården.

 

Bostäder och fritidshus står för 40 procent av volymen

Antalet ny- och tillbyggnader totalt under 2014 blev drygt 280, nästan 40 färre än 2013. Av dessa är 100 bostadsbyggnader, 30 fritidshus samt över 150 andra typer av byggnader, bl.a. ett tjugotal affärs- och kontorsbyggnader, ett tiotal industri- och lagerbyggnader samt lika många lantbruksbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen ligger en tredjedel i skärgården och två tredjedelar i någon av landsbygdskommunerna.

Den nytillkomna byggnadsvolymen är nästan 200 000 m3, varav bostadshus står för drygt 75 000 m3 och fritidshus för 5 000 m3. Volymen ökade med närmare 50 000 från 2013. Lantbruks- och industribyggnader ökade mest mätt i kubikmeter, medan affärsbyggnader står för den största minskningen. Byggvolymen i Mariehamn blev större än 2013, främst tack vare ökat bostadsbyggande. Också på landsbygden blev det en ökning men där beror den på att det uppfördes stora lantbruks- och lagerbyggnader.

 

Företag och offentliga sektorn byggde mera

Privatpersoner är ägare till 75 000 m3 av den byggda volymen, en minskning från 2013. Företagen byggde däremot mera, och olika typer av bolag står för närmare 70.000 m3. Också den offentliga sektorns byggande ökade och blev 12 000 m3. Privatpersoners bostadsbyggande minskade och står för en tredjedel av 2014 års nya bostäder, medan antalet bostäder som uppfördes av fastighetsbolag och andra företag ökade och utgör två tredjedelar av samtliga.

 

Över 30 procent av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jord- och bergvärme står för närmare 40 procent. Av de nya bostäderna värms 60 procent med fjärrvärme och drygt 25 procent med jord- eller bergvärme.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Se också databaser med uppgifter om byggandet.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 14.12.2015