Byggandet 2017

Närmare 190 nya bostäder byggdes 2017

Under 2017 färdigställdes 350 ny-, till- och ombyggnader, varav 245 på landsbygden, drygt 80 i Mariehamn och över 20 i skärgården. Två femtedelar av de färdigställda byggnaderna var bostadsbyggnader och närmare 190 nya bostäder tillkom. Över tre femtedelar av de nya bostäderna finns på landsbygden och en tredjedel i Mariehamn.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Under 2015 och 2016 byggdes totalt närmare 460 nya bostäder i de drygt 610 ny-, till- och ombyggnader som färdigställdes under åren.

Över hälften av de nya bostäderna finns i småhus

Av de nya bostäderna 2017 finns över 100 i småhus, nästan 50 i flervåningshus och drygt 30 i radhus. Flest nya bostäder byggdes i Jomala, närmare 80 stycken, och över hälften av dem finns i småhus. Av de drygt 60 nya bostäderna i Mariehamn finns hälften i småhus och hälften i flervåningshus. Medelytan för de nya bostäderna var 108 kvadratmeter, men storleken var mindre i staden med en medelyta på 99 kvadratmeter än på landsbygden där bostädernas medelyta uppgick till 113 kvadratmeter.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Det byggdes ungefär lika många bostäder i småhus 2015 och 2016 som 2017, medan det 2015 färdigställdes över dubbelt så många bostäder i flervåningshus som under 2016 respektive 2017. I radhus tillkom 20 nya bostäder 2015 och närmare 50 år 2016.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Nybyggnader stod för nästan 70 procent av volymen, tillbyggnader för drygt 25 procent

Av de nästan 350 färdigställda byggnaderna 2017 var 275 nybyggnader, drygt 60 hade blivit tillbyggda och ett tiotal var ombyggnader. Över 100 bostadsbyggnader och nästan 30 fritidshus var nybyggda, vilket också gäller 15 affärs- och kontorsbyggnader samt 8 industri- och lagerbyggnader. Tillbyggda hade ungefär 30 bostadsbyggnader samt ett tiotal fritidshus respektive affärsbyggnader blivit. Hälften av ombyggnaderna gällde bostadsbyggnader.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Ser man till den färdigställda byggnadsvolymen, vilken uppgick till 191 000 kubikmeter, finns nästan 70 procent i nybyggnader, över 25 procent i tillbyggnader och 5 procent i ombyggnader. Under 2015 utgjorde nybyggnader en något större andel av såväl antal färdigställda byggnader som byggnadsvolym än 2017, medan tillbyggnaderna stod för en så stor andel som 40 procent av byggnadsvolymen 2016.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

El värmekälla för drygt en fjärdedel av den färdigställda byggvolymen med uppvärmning

Nästan en fjärdedel av de färdigställda ny-, till- och ombyggnaderna 2017 har inte någon fast uppvärmningsanläggning. Om man ser till byggnadsvolymen finns drygt 70 procent i byggnader med uppvärmning och drygt 30 procent av denna volym värms med fjärrvärme och en ungefär lika stor andel med jordvärme, bergvärme eller dylikt. För drygt en fjärdedel av den nya byggvolymen som har uppvärmning används el som värmekälla.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Gällande den färdigställda byggnadsvolymen såväl 2015 och 2016 som 2017 är centralvärme det vanligaste uppvärmningssättet följt av direkt el och ugnseldning. Det var en betydligt större andel av byggnadsvolymen som saknade en fast uppvärmningsanläggning 2017 (nästan 30 procent) än 2015 (16 procent) och 2016 (8 procent).

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Något lägre byggnadsvolym än under de tio föregående åren

Den totala nya byggnadsvolymen 2017 var lägre än under något annat enskilt år under perioden 2007–2016. Under perioden 2007–2017 har den nya byggnadsvolymen uppgått till i genomsnitt 235 000 kubikmeter per år. För Mariehamn är motsvarande siffra 61 000 kubikmeter, för landsbygden 162 000 och för skärgården 13 000 kubikmeter. Både 2015 och 2017 var den nya byggnadsvolymen sett till hela Åland lägre än genomsnittet, medan 2016 års volym låg på ungefär samma nivå som medelvolymen för perioden.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs hemsida.

Hela statistikmeddelandet Byggandet 2017 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax