Byggandet 2018

Nästan 300 ny-, till- och ombyggnader färdigställdes

Under 2018 färdigställdes närmare 300 ny-, till- och ombyggnader, varav en tredjedel i Mariehamn och nästan två tredjedelar på landsbygden. Två procent av de nya eller ombyggda byggnaderna finns i skärgården. Byggnationen gällde främst nybyggnader, 219 stycken, men det utfördes också 70 tillbyggnader och 5 ombyggnader. Det tillkom 145 nya bostäder och drygt 120 av dem byggdes på landsbygden, närmare 20 i Mariehamn och 4 i skärgården.

Byggandet 2018

Privatpersoner ägde hälften av de nya bostäderna, bolag drygt en tredjedel

Över två tredjedelar av de nya bostäderna finns i småhus och de återstående fördelade sig jämnt mellan radhus och våningshus. Landsbygden stod för 84 procent av de nya bostäderna, medan 13 procent byggdes i Mariehamn och 3 procent i skärgården. Bostäder i småhus tillkom i tolv kommuner, medan flervåningshus byggdes i Mariehamn och Jomala samt radhus endast i Jomala.

Nya bostäder efter region och hustyp 2018

Privatpersoner var ägare till 75 av de nya bostäderna och privata företag samt bostadsbolag till drygt 50, medan de övriga ca 20 bostäderna fanns i ägarkategorin annan/okänd. Under perioden 2007–2018 har enskilda personer låtit bygga över 1 100 nya bostäder och bolag nästan lika många, drygt 1 000.

Nya bostäder efter ägare 2007-2018

Landsbygden stod för 80 procent av den färdigställda byggnadsvolymen

Av de färdigställda ny-, till- och ombyggnaderna är 130 bostadsbyggnader, 14 fritidshus, 31 affärs- och kontorsbyggnader, 14 industri- och lagerbyggnader, 8 offentliga servicebyggnader och en lantbruksbyggnad. Därtill kommer 96 övriga byggnader så som ekonomibyggnader och bastur. Två tredjedelar av bostadsbyggnaderna finns på landsbygden och en dryg fjärdedel i Mariehamn. I staden färdigställdes nästan 20 affärs- och kontorsbyggnader samt knappt 10 industribyggnader, vilket var ungefär dubbelt så många som på landsbygden. I skärgården berörde byggnationen endast bostadsbyggnader och kategorin övriga byggnader.

Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter region och användningssyfte 2018

Ser man till den färdigställda byggnadsvolymen, vilken uppgick till drygt 166 000 kubikmeter, stod landsbygden för 80 procent, Mariehamn för 18 och skärgården för 2 procent. Ungefär samma andelar gäller för den tillkomna volymen för bostadsbyggnader. All ny-, till- och ombyggnad av fritidshus skedde på landsbygden. Också gällande övriga byggnadstyper sammanslaget stod landsbygden för runt fyra femtedelar av byggnadsvolymen, men här var skärgårdens andel under en halv procent.

Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter volym, användningssyfte och region 2018

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax