Byggandet 2020

Över 200 nya bostäder

Under 2020 färdigställdes 327 byggnader på Åland, varav 48 i Mariehamn, 243 på landsbygden och 36 i skärgården. Över 80 procent av de färdigställda byggnaderna var nybyggen, 16 procent tillbyggnader och ett par procent ombyggnader. Det tillkom 208 nya bostäder och 60 procent av dem finns på landsbygden, knappt 40 procent i Mariehamn och 2 procent i skärgården.

Byggandet 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

90 nya bostäder i Jomala, 80 i Mariehamn

De nya bostäderna finns framför allt i Jomala, 89 stycken, och i Mariehamn, 79 stycken. I övriga landsbygdskommuner färdigställdes sammanlagt 35 bostäder och i skärgården 5. Av stadens nya bostäder finns 70 procent i flervåningshus och 30 procent i småhus. I Jomala utgör småhus 45 procent av fjolårets bostadsproduktion, medan resten fördelar sig lika mellan radhus och flervåningshus. Privatpersoner är ägare till 33 procent av de nya bostäderna och företag till 40 procent, medan 25 procent har ägarkategorin annan/okänd, där bland annat sammanslutningar ingår.

Hittills under 2000-talet har det byggts över 4 000 bostäder, varav drygt 54 procent på landsbygden, 41 procent i Mariehamn och 5 procent i skärgården. Under 1980-talet tillkom flera bostäder i staden än på landsbygden och under 1990-talet och början av 2000-talet färdigställdes lika många bostäder i båda regioner. Efter 2005 har antalet varit betydligt högre på landsbygden än i Mariehamn. Det har byggts i medeltal drygt 180 bostäder per år på Åland under åren 1980–2020, vilket är 7,1 bostäder per 1 000 invånare. I slutet av 2020 fanns över 17 000 bostäder på Åland.

Nya bostäder efter region 1980-2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Jomala stod för över hälften av byggnadsvolymen på totalt 193 000 kubikmeter

Av de 327 färdigställda ny-, till- och ombyggnaderna är 135 bostadsbyggnader, 53 fritidshus, 8 affärs- och kontorsbyggnader, 13 industri- och lagerbyggnader, 4 offentliga servicebyggnader och 5 lantbruksbyggnader. Därtill kommer närmare 110 övriga byggnader så som ekonomibyggnader och bastur. Bostadsbyggnaderna stod för nästan hälften av byggnadsvolymen, eller 91 000 av totalt 193 000 kubikmeter. Lantbruksbyggnadernas volym är över 30 000 kubikmeter och de offentliga servicebyggnadernas över 20 000. Över hälften av den nya byggnadsvolymen finns i Jomala, drygt 100 000 kubikmeter.

Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter användningssyfte 2020, volym

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Av de nya bostäderna värms 45 procent med jord- eller bergvärme, 38 procent med fjärrvärme och 12 procent med el, där också luftvärmepumpar ingår. Av den nybyggda volymen finns en fjärdedel i byggnader utan fast uppvärmningsanordning, främst lantbruks- och lagerbyggnader. Fjärrvärme respektive jord- och bergvärme står vardera för uppvärmningen i en fjärdedel av totalvolymen, medan återstoden fördelas på övriga värmekällor.

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax