Byggandet 2022

Stor del av byggandet 2022 skedde i Jomala

Under 2022 färdigställdes 109 bostäder på Åland, varav 66 i Jomala, 31 i övriga landsbygdskommuner, 10 i Mariehamn och 2 i skärgården. Över hälften av bostäderna byggdes av privatpersoner och återstoden främst av bostadsbolag eller andra privata företag. Inga offentligt ägda bostäder byggdes under året. I Jomala återfinns majoriteten av de nya bostäderna i flervåningshus eller radhus, men i Mariehamn och övriga kommuner dominerades fjolårets produktion helt av småhus.

Nya bostäder 2010-2022 efter region, hustyp och ägare
Nya bostäder 2010-2022 efter region, hustyp och ägare

Lågt antal nya lägenheter

Bostadsbyggandet 2022 låg betydligt under medelnivån för 2010-talet och även något lägre än 2021. Antalet nya bostäder har sedan 2010 rört sig mellan drygt 100 och 250 årligen. Bostäderna i flervåningshus står för den största variationen mellan åren, eftersom det i denna kategori oftast rör sig om ett eller några få större enskilda projekt som färdigställs under ett år. Sammanlagt har småhus stått för hälften av bostadsproduktionen under perioden 2010–2022, flervåningshus för 30 procent och radhus för 15 procent. År 2022 var småhusens andel högre, eller 60 procent.

Av de 2 400 bostäder som har byggts från 2010 och framåt har en tredjedel tillkommit i Mariehamn, en något större andel i Jomala, en fjärdedel i övriga landsbygdskomuner och några procent i skärgården. I slutet av 2022 fanns över 17 000 bostäder på Åland, varav 10 000 i småhus, 1 500 i radhus och 5 000 i flervåningshus.

Nya bostäder efter hustyp och år 2010–2022
Nya bostäder efter hustyp och år 2010–2022

Privata sektorn stod för största delen av byggandet

Antalet färdigställda byggnader totalt under 2022 var 333. Av dessa var 281 nybyggnader, 38 tillbyggnader och 14 ombyggnader. Närmare 100 är bostadsbyggnader och 50 fritidshus, medan 40 hör till kategorier som hänför sig till näringslivets behov, såsom affärs-, industri- och lantbruksbyggnader, och 6 klassas som offentliga servicebyggnader. Närmare 140  byggnader klassas som övriga, till exempel ekonomibyggnader och bastur.

Den totala volymen var 200 000 kubikmeter, något mera än 2021, men mindre än genomsnittet för 2010-2020. Mätt i volym skedde nästan 90 procent av byggandet på landsbygden, fördelat ungefär lika mellan Jomala och övriga kommuer sammanlagt.

Privatpersoner inklusive lantbruksföretagare står som ägare till drygt 40 procent av byggnadsvolymen, företag till något under 40 procent och offentliga sektorn till 5 procent. Återstoden i kategorin Övrigt innefattar bland annat sammanslutningar och byggnader där uppgift om ägarkategorin saknas.

Ny-, till- och ombyggnader 2010-2022 efter region, användningssyfte och ägare, volym i kubikmeter
Ny-, till- och ombyggnader 2010-2022 efter region, användningssyfte och ägare

Byggnader för näringsliv och offentlig service står för över hälften av volymen

Industri-, lager- och lantbruksbyggnader utgör drygt 70 000 kubikmeter och byggnader för affärer, kontor och offentlig service 35 000 kubikmeter, tillsammans drygt hälften av produktionen 2022. Bostäder och fritidshus står för en dryg tredjedel.

Sett till volymen tillkom två tredjedelar av affärs- och kontorsbyggnaderna i Mariehamn och fyra femtedelar av de offentliga servicebyggnaderna i Jomala. När det gäller industri- och lagerbyggnader uppfördes hälften av volymen i Eckerö och över en tredjedel i Jomala.

Av de nya bostäderna värms närmare 80 procent med jord- eller bergvärme, 4 procent med fjärrvärme och 15 procent med el, där också luftvärmepumpar ingår.

Byggandet efter kommun 2022, volym i kubikmeter
Byggandet efter kommun 2022, volym i kubikmeter

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och Excel-tabeller på ÅSUBs webbplats

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax