Byggandet 2023

Ökat bostadsbyggande 2023

Under 2023 färdigställdes 186 bostäder på Åland, varav 78 i Mariehamn, 65 i Jomala och 43 i övriga landsbygdskommuner. Närmare 60 procent av bostäderna byggdes av bostadsbolag eller andra privata företag och drygt 30 procent av privatpersoner. Mindre än var tionde bostad producerades i offentlig regi. I Mariehamn återfinns majoriteten av de nya bostäderna i flervåningshus, medan de i Jomala fördelar sig ungefär jämnt på småhus, radhus och flervåningshus. I övriga kommuner dominerades fjolårets bostadsproduktion av småhus. 

Nya bostäder 2010–2023 efter region, hustyp och ägare
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Lika många nya bostäder i flervåningshus som i småhus

Bostadsbyggandet 2023 var större än de båda föregående åren och låg nära medelnivån för 2010-talet. Antalet nya bostäder har sedan 2010 rört sig mellan drygt 100 och 250 årligen. Bostäderna i flervåningshus står för den största variationen mellan åren, eftersom det i denna kategori oftast rör sig om ett eller några få större enskilda projekt som färdigställs under ett år. Sammanlagt har småhus stått för hälften av bostadsproduktionen under perioden 2010–2023, flervåningshus för 30 procent och radhus för 15 procent. År 2023 var flervåningshusens andel högre, eller drygt 40 procent, lika mycket som småhusens. 

Av de nya bostäderna 2023 värms drygt hälften med jord- eller bergvärme och närmare 40 procent med fjärrvärme. 

Nya bostäder efter hustyp och år 2010–2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Av de 2 600 bostäder som har byggts från 2010 och framåt har en tredjedel tillkommit i Mariehamn, en något större andel i Jomala, en fjärdedel i övriga landsbygdskommuner och några procent i skärgården. I slutet av 2023 fanns över 17 000 bostäder på Åland, varav 7 500 i Mariehamn, 2 600 i Jomala, 5 700 på övriga landsbygden och 1 400 i skärgården. Fördelningen på hustyp var 10 000 i småhus, 1 500 i radhus och 5 000 i flervåningshus.

Färdigställda bostäder efter kommun 2010–2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Privata sektorn stod för största delen av byggandet

Av de byggnader som registrerats som färdigställda 2023 var 338 nybyggnader, 80 tillbyggnader och 10 ombyggnader. Av de 130 bostadsbyggnaderna var 5 flervåningsbostadshus och lika många radhus, medan alla övriga var småhus. Därtill kommer 66 fritidsbostadshus. Närmare 50 byggnader hör till kategorier som hänför sig till näringslivets behov, såsom affärs-, industri- och lantbruksbyggnader, och 5 klassas som offentliga servicebyggnader. Därtill kommer en stor mängd övriga, ofta mindre byggnader såsom olika slag av ekonomibyggnader och bastur. 

Den totala byggnadsvolymen som färdigställdes var 220 000 kubikmeter, vilket är samma nivå som medeltalet för perioden 2010–2023. Bostads- och fritidshus utgjorde hälften av volymen, medan en fjärdedel var industri-, lager- och lantbruksbyggnader. Mariehamn och Jomala stod vardera för 30 procent av volymen, övriga landsbygdskommuner för 40 procent och skärgården för en procent. 

Privatpersoner inklusive lantbruksföretagare står som ägare till hälften av den nya byggnadsvolymen, medan företag står för 40 procent och offentliga sektorn 5 procent. Återstoden i kategorin Övrigt innefattar bland annat sammanslutningar och byggnader där uppgift om ägarkategorin saknas. 

Sett till volymen tillkom närmare 90 procent av affärs- och kontorsbyggnaderna i Mariehamn, medan industri och lagerbyggnaderna fördelade sig på 30 procent i Mariehamn och 60 procent i Jomala. Lantbruksbyggnader har uppförts främst i Jomala, Sund och Eckerö. 

Ny-, till- och ombyggnader 2010–2023 efter region, användningssyfte och ägare, volym i kubikmeter
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

En stor del av de senaste årens byggande har skett i Jomala

Under hela perioden 2010–2023 har en dryg femtedel av byggnadsvolymen tillkommit i Mariehamn, två femtedelar i Jomala och en tredjedel i övriga landsbygdskommuner.  
I staden står bostadsbyggnader för över hälften av volymen, men i Jomala liksom i de flesta andra landsbygds- och skärgårdskommuner utgör övriga byggnader en större del.

Byggandet efter kommun 2010–2023, volym i kubikmeter
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax