De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2011

Nästan 10 000 deltagare i utbildning som inte leder till examen

De åländska läroinrättningarnas kurser som inte leder till examen var något färre 2011 än föregående år och uppgick till knappt 870 stycken. Antalet undervisningstimmar minskade också, men kursdeltagarna ökade något och var nästan 9 800 personer. Statistiken omfattar de åländska yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Knappt hälften av kurserna hölls inom fritt bildningsarbete

Nästan hälften av kurserna, 372 stycken, anordnades inom fritt bildningsarbete och Medborgarinstitutet stod för majoriteten av dessa. Dessutom hörde all undervisning vid Folkhögskolan till denna kurskategori. Närmare 300 kurser hölls för barn och unga och merparten av dem ingick i Musikinstitutets verksamhet. Öppna högskolan anordnade framför allt öppen universitetsutbildning, över 30 kurser, men också öppen yrkeshögskoleutbildning, kurser som beställts av arbetsgivare, utbildning på mindre än sex timmar samt övriga utbildningar. Läroinrättningarna på gymnasialstadiet, d.v.s. Ålands naturbruksskola och Ålands yrkesgymnasium, höll 13 kurser som inte leder till examen. Här ingick Naturbruksskolans ettåriga utbildningsprogram Yrkesstart som pågick läsåret 2010-2011.

Färre kvinnor och flera män deltog

Trots att antalet kvinnliga deltagare minskat och de manliga blivit flera jämfört med 2010 utgjorde kvinnorna drygt 70 procent av deltagarna i utbildning som inte leder till examen 2011. Störst var kvinnodominansen inom kurser som beställts av arbetsgivare och öppen universitetsutbildning, där kvinnorna stod för över 80 procent av deltagarna. Utbildningen inom fritt bildningsarbete hade en något jämnare könsfördelning än föregående år, men kvinnorna var ändå i majoritet med nästan tre fjärdedelar av deltagarna. Fler män än kvinnor deltog i öppen yrkeshögskoleundervisning och övriga utbildningar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt hälften av alla deltagare, eller ungefär 5 200 personer, gick kurser inom fritt bildningsarbete. Runt 1 000 personer deltog i vardera utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga. Medborgarinstitutet hade flest deltagare, nästan 6 300 stycken, följt av Öppna högskolan med drygt 2 300 personer.

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Totalt hölls ungefär 27 000 undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2011 och nästan 60 procent av dem hörde till fritt bildningsarbete. Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och övriga utbildningar hade över 4 000 undervisningstimmar vardera. Om man ser till utbildningsområden gick 9 300 timmar till undervisning inom det humanistiska och pedagogiska området och drygt 8 800 till kultur. Nästan all undervisning i den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen kan hänföras till det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet och bestod av undervisning i svenska. Tyngdpunkten inom fritt bildningsarbete låg på kultur. Nedanstående diagram visar hur undervisningstimmarna fördelade sig på de olika utbildningsområdena.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Minskat antal kurser men ökat antal deltagare 2007–2011

Sett över en femårsperiod har antalet deltagare i utbildning som inte leder till examen ökat från drygt 8 000 till närmare 10 000 deltagare. Samtidigt har kursantalet minskat från ungefär 910 kurser 2007 till knappt 870 stycken 2011. Jämfört med 2007 är det främst på Öppna högskolan och yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet som kursantalet blivit färre, men undervisningstimmarna inom utbildning som inte leder till examen har samtidigt ökat. Endast Musikinstitutet har något färre undervisningstimmar 2011 än 2007. Deltagarantalet har under femårsperioden ökat i alla läroinrättningar utom i de på gymnasialstadiet samt Folkhögskolan. Musikinstitutets deltagare blev drygt 250 flera medan Öppna högskolans och Medborgarinstitutets ökade med vardera runt 760 personer.

Exakta sifferuppgifter om utbildningen som inte leder till examen 2011 finns i följande tabeller:

Information om läroinrättningarnas kurser, deltagare och undervisningstimmar finns i tabellerna Antal kurser efter kurstyp och läroinrättning, Deltagare efter kurstyp, kön och läroinrättning samt Undervisningstimmar efter utbildningsområde och läroinrättning.

I vilka utbildningsområden de olika kurstyperna håller undervisning ser man i tabellen Undervisningstimmar efter utbildningsområde och kurstyp.

Tabellen Kurser, undervisningstimmar och deltagare efter kurstyp och läroinrättning 2007–2011 visar utvecklingen inom utbildning som inte leder till examen under femårsperioden.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

 Publicerat den 27 mars 2012