De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2012

Över 1 100 kurser inom utbildning som inte leder till examen

På åländska läroinrättningar hölls under 2012 drygt 1 100 kurser utanför den examensinriktade utbildningen. Antalet deltagare var liksom föregående år knappt 9 800 personer, medan undervisningstimmarna ökade med över 1 000 och uppgick till drygt 38 600. Statistiken omfattar Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Över 80 procent av kurserna var fritt bildningsarbete eller utbildning för barn och unga

Medborgarinstitutet och Musikinstitutet stod för nästan 90 procent av kurserna, men också Öppna högskolan höll över hundra kurser under året. Över fyra femtedelar av mediskurserna utgjordes av fritt bildningsarbete, men institutet höll också arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och kurser som beställts av arbetsgivare. Musikinstitutets verksamhet riktar sig till barn och unga, medan Öppna högskolan främst höll övriga utbildningar (allmän fortbildning och sjöfartskurser) samt öppen universitetsutbildning och kurser som beställts av arbetsgivare.

Fyra gånger fler kvinnor än män inom fritt bildningsarbete

Över hälften av alla deltagare, eller drygt 5 400 stycken, gick kurser inom fritt bildningsarbete på Medborgarinstitutet och över 80 procent av dessa var kvinnor. Kvinnorna var i majoritet inom utbildning som inte leder till examen i alla läroinrättningar och också inom alla kurstyper utom på övriga utbildningar, vilket nedanstående diagram visar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Öppna högskolan hade nästan 2 000 och Musikinstitutet drygt 1 000 kursdeltagare. Av alla läroinrättningar hade Öppna högskolan den jämnaste könsfördelningen inom utbildning som inte leder till examen med 59 procent kvinnor, men jämlikheten varierade på de olika kurstyperna. Inom den öppna universitetsutbildningen, till exempel, var fyra femtedelar av deltagarna kvinnor. Totalt sett var tre fjärdedelar av de studerande inom utbildning som inte leder till examen kvinnor.

Över 5 000 undervisningstimmar inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Totalt hölls under 2012 drygt 28 000 undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen och nästan 16 500 av dem hörde till fritt bildningsarbete. Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning hade över 5 000 undervisningstimmar följt av övriga utbildningar med över 4 300. Om man ser till utbildningsområden gick nästan 10 000 timmar vardera till undervisning inom det humanistiska och pedagogiska området samt kultur. Både inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och öppen universitetsutbildning hölls de flesta undervisningstimmarna inom det humanistiska och pedagogiska området, medan fritt bildningsarbete hade över hälften av sina timmar inom kultur. På kurserna som beställts av arbetsgivare låg tyngdpunkten inom området för teknik och kommunikation, den öppna yrkeshögskoleundervisningen hade mest timmar inom hälsa och den öppna universitetsundervisningen inom det humanistiska och pedagogiska området.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Oförändrat antal deltagare men flera undervisningstimmar

Deltagarantalet som ökat stadigt under de senaste fem åren var 2012 exakt samma som 2011. De flesta kurstyper hade ett minskat deltagarantal 2012, men fritt bildningsarbete hade lockat 350 deltagare flera än föregående år. Antalet undervisningstimmar ökade med nästan 1 200 från 2011 till 2012 och jämfört med år 2007 var de 5 000 flera. Det var främst fritt bildningsarbete och arbetskraftspolitisk utbildning som ökat sedan 2011. När det gäller antalet kurser hade Öppna högskolan betydligt flera än föregående år, samtidigt som både deltagare och kurstimmar blivit färre.

Exakta sifferuppgifter om utbildningen som inte leder till examen 2012 finns i följande tabeller:

Information om läroinrättningarnas kurser, deltagare och undervisningstimmar finns i tabellerna Antal kurser efter kurstyp och läroinrättning, Deltagare efter kurstyp, kön och läroinrättning samt Undervisningstimmar efter utbildningsområde och läroinrättning.

I vilka utbildningsområden de olika kurstyperna håller undervisning ser man i tabellen Undervisningstimmar efter utbildningsområde och kurstyp.

Tabellen Kurser, undervisningstimmar och deltagare 2007–2012 efter kurstyp och läroinrättning visar utvecklingen inom utbildning som inte leder till examen under perioden.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerat den 2 april 2013