De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2013

Drygt 10 000 deltagare i utbildning som inte leder till examen

Över 10 000 personer deltog under 2013 i utbildning som inte leder till examen på Åland, vilket innebär en ökning med nästan 1 000 deltagare jämfört med 2012. Antalet kurser var ungefär 1 100 stycken och undervisningstimmarna uppgick till 41 300. Statistiken omfattar Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Fyra femtedelar av Medborgarinstitutets kursdeltagare var kvinnor

Flest deltagare hade Medborgarinstitutets kurser, drygt 6 000 personer, och 80 procent av dem var kvinnor. Öppna högskolan hade nästan 2 800 deltagare och här var könsfördelningen jämn. Av Musikinstitutets 1 300 deltagare var 75 procent kvinnor eller flickor. Yrkesgymnasiet hade 330 deltagare i utbildning som inte leder till examen och på Folkhögskolan gick drygt 100 personer under kalenderåret 2013.

Om man ser på de olika kurstyperna var det fritt bildningsarbete som lockade flest deltagare, över 5 200 personer. Korta utbildningar på mindre än sex timmar hade nästan 1 900 deltagare och också utbildning för barn och unga nådde över 1 000 personer. Deltagarmängden och könsfördelningen för de olika kurstyperna framgår av nedanstående diagram.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hälften av kurserna var utbildning för barn och unga

Musikinstitutet stod för nästan hälften av kurserna inom utbildning som inte leder till examen, nämligen drygt 500 av de nästan 1 100 kurserna. Alla Musikinstitutets kurser hör till utbildning för barn och unga. Också Medborgarinstitutet hade enstaka kurser inom denna kategori, men huvudparten av deras totalt 450 kurser hörde till fritt bildningsarbete. Medborgarinstitutet höll dessutom ett tiotal kurser som beställts av arbetsgivare och lika många inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Öppna högskolan hade drygt 100 kurser. En fjärdedel av dem var öppen universitetsundervisning och en lika stor andel kurser som beställts av arbetsgivare.

Nästan 40 procent av undervisningstimmarna inom fritt bildningsarbete

Av totalt 41 300 undervisningstimmar hölls nästan två femtedelar inom fritt bildningsarbete, en fjärdedel inom utbildning för barn och unga, en femtedel inom övriga utbildningar och en dryg tiondel inom arbetskraftspolitisk utbildning. Av skolorna stod Medborgarinstitutet för den största undervisningsmängden, närmare    16 000 timmar, följt av Musikinstitutet med över 10 000 timmar. Yrkesgymnasiet och Folkhögskolan hade drygt 6 000 undervisningstimmar vardera och Öppna högskolan nästan 2 300.

Kultur och det humanistiska/pedagogiska området stod för två tredjedelar av undervisningstimmarna

De flesta undervisningstimmarna hölls inom kultur respektive det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet, runt 10 000 timmar vardera. Diagrammet nedan visar hur undervisningstimmarna fördelar sig på olika utbildningsområden. Om man därtill beaktar de olika kurstyperna visar det sig att den största undervisningsverksamheten inom utbildning som inte leder till examen skedde på kurser för fritt bildningsarbete inom det kulturella området (knappt 10 000 timmar), följt av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom det humanistiska och pedagogiska området (drygt 4 000 timmar). Också övriga utbildningar inom teknik och kommunikation, fritt bildningsarbete inom det humanistiska och pedagogiska området samt fritt bildningsarbete inom social-, hälso- och idrottsområdet hade över 2 000 undervisningstimmar vardera.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Ökat antal deltagare men något färre kurser

Det var främst utbildning på mindre än sex timmar som visade ett ökat deltagarantal, men också utbildning för barn och unga, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, öppen universitetsundervisning och övriga kurser hade flera deltagare 2013 än året före. Av skolorna stod Öppna högskolan för den största deltagartillväxten med en ökning på 800 personer. Undervisningstimmarna visar en stor ökning för Yrkesgymnasiet, men dessa siffror är inte jämförbara med tidigare år. Övriga skolor hade färre undervisningstimmar jämfört med 2012 och timmarnas fördelning på kurstyp visar att den största procentuella nedgången skedde på kurser som beställts av arbetsgivare samt inom öppen yrkeshögskoleutbildning. Det hölls något färre kurser i Öppna högskolan, Medborgarinstitutet och Folkhögskolan 2013 än 2012 och det var främst kurser inom fritt bildningsarbete och öppen yrkeshögskoleundervisning samt kurser som beställts av arbetsgivare som minskade till antalet. 

Statistikuppgifter om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen finns i en exceltabell på ÅSUBs hemsida.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[a]asub.ax eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerat den 31 mars 2014