Ekonomisk översikt hösten 2019

Blygsam åländsk tillväxt i en omgivning präglad av avmattning.

Den korta perioden av goda tillväxtsiffror i Finland ser ut att vara över då den globala och europeiska ekonomin nu börjar bromsa in. Den finska konjunkturuppgången drevs till stor del av industrin och tycks inte ha fått något stort genomslag på Åland, med sin servicebaserade ekonomi. Det är möjligt att vi framöver därför inte heller kommer att se en lika stor tillväxtnedgång på Åland som vi väntar oss på fastlandet.

Den åländska BNP-tillväxten ser ut att fortsättningsvis ligga i närheten av nollstrecket. ÅSUBs prognos säger att tillväxten i både det privata näringslivet och i den offentliga sektorn är svagt positiv i år (2019), vilket resulterar i en tillväxtprognos för BNP på 0,9 procent (-0,7 procent 2018).

Inflationen beräknas i år hamna på 1,0 procent och arbetslösheten kring 3,4 procent. Den privata konsumtionens tillväxt ökar något i år och nästa år.

De åländska kommunernas samfundsskatter för 2018 förväntas ha ökat med cirka 6,5 procent. I år beräknas summan av klumpsumman och skattegottgörelsen bli 253 miljoner euro (262 miljoner 2018) och sedan öka till 258 miljoner euro 2020.

Trendtillväxten för omsättningen i det privata näringslivet beräknas sjunka i år (-0,3 procent) medan lönesummans trendtillväxt stiga med cirka 3,2 procent. Prispress och ofördelaktiga valutakurser tränger passagerarrederierna samtidigt som tankerverksamhetens internationella villkor ser tuffa ut. Goda passagerarsiffror och det oförändrade sjöfartsstödet utgör emellertid ljusglimtar för branschen. Omsättningen inom transportbranschen som helhet väntas vara så gott som oförändrad jämfört med förra året. Omsättningens trendtillväxt för hotell- och restaurangbranschen väntas bli 2,1 procent, vilket är lägre än tioårsmedelvärdet, men ändå bättre än den allmänna tillväxten i ekonomin. Inom handelsbranschen ser omsättningen ut att sjunka i år.

Den internationellt inriktade försäkringsverksamhetens marknader har varit pressade, men under 2019 väntas premienivåerna stiga till något mer fördelaktiga nivåer. Bankernas sammanvägda rörelseresultat ser ut att kunna bli ungefär i nivå med fjolåret. Det osäkra börsläget och de sjunkande räntorna innebär dock en stor osäkerhet i bankernas resultatprognoser. Omsättningen inom branschen företagstjänster väntas minska för andra året i rad. Personliga tjänster utvecklas åt andra hållet, med en rejäl uppgång i tillväxten detta år. Detta samtidigt som branschens lönesumma minskar för första gången i våra tidsserier.

Omsättningstillväxten för den åländska livsmedelsindustrin ser ut att bli svag, medan omsättningen i den övriga industrin ser ut att återhämta sig efter att ha minskat ifjol (2018).

Byggbranschens omsättning ser ut att öka för andra året i rad. Preliminär statistik visar att mängden beviljade bygglov minskat, men att siffrorna för påbörjade byggnadsprojekt än så länge tycks hållas uppe.

Efter fjolårets extrema torka väntas i år bättre skördar inom lantbruket. Den del av primärnäringarna som är momsbelagd, främst äppel- och fiskodling får en fortsatt god omsättningstillväxt.

ÅSUBs ekonomiska översikt utgör ett underlag för landskapsregeringens budgetarbete och publiceras efter att budgetförslaget är offentliggjort. Prognoser och analyser baseras på information tillgänglig under september.

Hela konjunkturöversikten för hösten 2019 finns tillgänglig nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax