Familjer och hushåll 2016

Ökat antal hushåll i tio kommuner

Antalet hushåll på Åland blev drygt 130 flera under 2016 och var vid årets slut 13 700. Hushållen ökade med 76 i Mariehamn och 61 på landsbygden, varav Jomala stod för 37 och Finström för 16. Hushållen blev flera i tio kommuner, därav tre skärgårdskommuner. I skärgården som helhet blev dock hushållen sex färre. Även i några kommuner där befolkningen minskade steg antalet hushåll.

Den genomsnittliga hushållsstorleken var oförändrat 2,10 personer. Antalet en- och tvåpersonershushåll fortsatte visserligen att stiga, men också de största hushållen som består av sex eller flera personer ökade. Nästan 40 procent av hushållen består av bara en person och närmare en tredjedel utgörs av tvåpersonershushåll. Mindre än fem procent av hushållen består av fem personer eller mera. På landsbygden utgör enpersonshushållen 32 procent av samtliga hushåll, medan deras andel i skärgården är 44 procent och i Mariehamn 48 procent.

Kvinnor över 55 utgör mer än vart tredje enpersonshushåll

Enpersonshushållen utgörs av 2 800 kvinnor och 2 600 män. Majoriteten av de kvinnor som bor ensamma är över 55 år och denna grupp utgör över en tredjedel av alla hushåll med bara en person. Av ökningen med närmare 100 enpersonshushåll under 2016 står kvinnorna för två tredjedelar. För kvinnornas del ökade antalet ensamboende i åldrarna 25 till 34 år samt 45 till 74, medan ökningen för männens del främst gäller åldersgrupperna 45–54 år och de som är 75 år och äldre.

Antal personer i enpersonershushåll efter kön och ålder 31.12.2016

Åland har större hushåll än Finland, men mindre än Sverige

En jämförelse med omvärlden visar att medelhushållsstorleken har varit betydligt högre på Åland än i Finland under 2000-talet, även om den har minskat något snabbare på Åland. Från 2000 till 2016 har genomsnittsstorleken sjunkit från 2,30 till 2,10 på Åland och från 2,21 till 2,03 i Finland. Sverige ligger däremot högre än Åland med ett genomsnitt på 2,20 personer per hushåll 2016. Jämförbara uppgifter för Sverige finns bara från och med 2011 och under den perioden har hushållsstorleken stigit något.

Att medelhushållsstorleken i Sverige är större beror på att hushåll som består av fyra eller flera personer är vanligare där än på Åland och i Finland. Den mindre hushållsstorleken i Finland förklaras främst med en större andel enpersonshushåll än på Åland och i Sverige.

Antal bostadshushåll efter storlek på Åland samt i Finland och Sverige 2016

Hälften av familjerna består av par utan barn

Det finns över 8 100 familjer på Åland. Av dessa är närmare 3 300 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år, medan drygt 3 900 är par utan barn och över 900 är familjer bestående av en eller två föräldrar samt vuxna barn. Närmare 1 600 av barnfamiljerna har barn under skolålder. Barnfamiljerna ökade med 20 under året och paren utan barn med ett fyrtiotal, medan familjerna med vuxna barn blev ett drygt tjugotal färre.

Familjer 2016

Drygt 40 procent av ålänningarna bor i barnfamiljer

Barnfamiljerna blev färre i skärgården, men ökade i Mariehamn och på landsbygden, främst i Jomala, Saltvik och Finström. Av Ålands befolkning lever drygt 11 900 personer eller 41 procent i en barnfamilj. Andelen är högst på landsbygden, 46 procent, och där ligger Jomala och Lemland främst med drygt hälften av invånarna i barnfamiljer, medan andelen i Eckerö och Geta ligger runt en tredjedel. I Mariehamn är andelen 36 procent och i skärgården 30 procent. Också i skärgården är variationerna stora, från 11 procent i Sottunga till över 35 procent i Föglö och Vårdö.

Andel av invånarna som bor i barnfamiljer efter kommun 2016

Tre fjärdedelar av ungdomarna i högstadieåldern bor med två föräldrar

I 79 procent av barnfamiljerna är de vuxna ett gift eller sammanboende par. Andelen familjer med bara en försörjare ökade något under året och är 21 procent. Det var familjerna som består av far och barn som blev flera. Dock är det bara mindre än var femte enföräldersfamilj som utgörs av far och barn. Från år 2000 har enföräldersfamiljernas andel stigit med ett par procentenheter, och det är främst familjer där fadern är ensamförsörjare som står för ökningen. Under 2000-talet har andelen barn som bor i enföräldersfamiljer sjunkit för barn under nio år, men ökat för de äldre. Av de yngsta barnen (0–2 år) bor 90 procent med två föräldrar, medan 9 procent bor med mamma och 1 procent med pappa. För 13–15-åringarna är andelen som bor med två föräldrar 76 procent, de som bor med sin mor 20 procent och de som bor med far 4 procent.

Andel barn i ensamförsörjarfamiljer 2000 och 2016

Mera detaljerade uppgifter om familjer och hushåll finns i excelfiler och databasen samt i statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2016 som finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax