Familjer och hushåll 2018

14 000 hushåll

Antalet bostadshushåll på Åland ökade med 145 under 2018 till 14 008 den sista december. Den genomsnittliga hushållsstorleken är densamma som 2017 eller 2,09 personer, varför ökningen beror på befolkningstillväxten.

Såväl en- och tvåpersonershushållen som de som består av fyra eller flera personer ökade under året. Andelen hushåll med bara en person utgör över 40 procent av totalantalet. En tredjedel är tvåpersonershushåll. Fem procent av hushållen består av fem personer eller mera. Av invånarna bor en knapp femtedel ensamma, medan närmare en tredjedel lever i tvåpersonershushåll och hälften i hushåll med tre eller flera personer. Ett hushåll består av alla personer som bor i samma bostad oberoende av släktskap.

Antal hushåll och personer i hushållen efter hushållens storlek 2018

Nästan 3 000 hushåll har tillkommit på 2000-talet

Under 2000-talet har hushållen blivit närmare 3 000 flera. Befolkningstillväxten är den viktigaste orsaken, men den sjunkande hushållsstorleken har också inverkat en hel del eftersom nästan hela ökningen kan hänföras till småhushållen bestående av en eller två personer. År 2000 bodde närmare 60 procent av befolkningen i hushåll med tre eller flera personer, men nu har andelen sjunkit till strax under hälften.

Antal personer efter hushållets storlek 2000-2018

Nästan hälften av hushållen i Mariehamn består av bara en person

På landsbygden utgör enpersonshushållen 32 procent av samtliga hushåll, medan deras andel i skärgården är 45 procent och i Mariehamn 49 procent.

Andel enpersonshushåll efter kommun 2018

De ensamboende kvinnorna är 2 900, något flera än männen som är 2 700. Av ökningen med närmare 80 enpersonshushåll under 2018 står kvinnorna för den större delen. Bland de ensamboende som är 55 år och äldre är kvinnorna i majoritet, medan det bland yngre finns flera män.

Flera barnfamiljer

En familj kan bestå av ett par med eller utan barn samt av en ensamstående förälder med barn. Det finns över 8 200 familjer på Åland. Av dessa är drygt 3 300 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år, medan nästan 4 000 är par utan barn och över 900 är familjer bestående av en eller två föräldrar samt vuxna barn. Drygt 1 600 av barnfamiljerna har barn under skolålder. Såväl barnfamiljerna som paren utan barn ökade med ett femtiotal under året, medan familjerna som har vuxna hemmaboende barn minskade med 30.

Familjer 2018

Två av fem ålänningar lever i en barnfamilj

Av barnfamiljerna finns 170 i skärgården, ett tiotal flera än 2017. I Mariehamn är antalet närmare 1 200, ungefär lika många som föregående år. På landsbygden ökade de med nästan 40 och är närmare 2 000. På landsbygden stod Jomala för den största ökningen och i skärgården Vårdö.

Av Ålands befolkning lever 12 200 personer eller 41 procent i en barnfamilj. Andelen är högst på landsbygden, 46 procent, och allra främst ligger Jomala med 53 procent. Lägst andel på landsbygden har Eckerö, 34 procent. I Mariehamn är andelen 36 procent och i skärgården 31 procent. Också i skärgården är variationerna stora, från 11 procent i Sottunga till 43 procent i Vårdö.

Andel av invånarna som bor i barnfamiljer efter kommun 2018

I 79 procent av barnfamiljerna är de vuxna ett gift eller sammanboende par, medan andelen familjer med bara en vuxen är 21 procent. Familjerna där fadern är ensamförsörjare utgör bara var femte enföräldersfamilj.

Tidsserier om familjer och hushåll finns i excelfiler på ÅSUBs hemsida. Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå.

I statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2018 som finns tillgängligt i pdf-format nedan kommenteras tabellerna och diagrammen.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax