Familjer och hushåll 31.12.2008

Oförändrad hushållsstorlek

Det fanns över 12 500 hushåll på Åland 31 december 2008. Antalet ökade med drygt 130 under året, vilket berodde nästan helt på befolkningstillväxten. Medelhushållsstorleken var 2,16 personer eller samma som 2007. I Mariehamn fortsatte dock hushållsstorleken att minska något och var 1,94 personer, klart minst på Åland. Hela 46 procent av stadens hushåll bestod av bara en person. På landsbygden var motsvarande siffra 30 procent och där var medelhushållsstorleken oförändrat 2,56 personer. I skärgården ökade den genomsnittliga hushållsstorleken något och var 2,16

I enpersonshushållen fanns något flera kvinnor än män. Majoriteten av de ensamboende kvinnorna var äldre, medan männen i ensamhushållen var mera jämnt fördelade över åldrarna.

Makar utan barn allt vanligare familjetyp
Med hushåll avses alla personer som bor i samma bostad, medan en familj utgörs av ett par, med eller utan barn, eller av en ensam förälder med barn.

Den vanligaste familjetypen var ett gift par utan hemmaboende barn. De var närmare 2 500, eller en tredjedel av de nästan, 7 600 familjerna och var också den familjetyp som ökade mest under 2008.  Sammanlagt var det över 3 400 familjer som bestod av ett par, gift eller samboende, utan hemmaboende barn. De familjer som utgjordes av ett par med barn (även hemmaboende vuxna barn) var närmare 3 200 stycken, medan familjerna med endast en förälder och barn var knappt 1 000.

Flera barnfamiljer med två föräldrar
Antalet barnfamiljer, d.v.s. familjer med hemmaboende barn under 18 år, var över 3 200. I drygt hälften av dessa var försörjarna ett gift par och andelen ökade något under året. Barnfamiljerna med ett sambopar som försörjare utgjorde 29 procent av totalantalet, vilket var samma andel som 2007. Andelen barnfamiljer med endast en förälder minskade under 2008 och uppgick till 20 procent. I barnfamiljerna bodde drygt 11 900 personer, varav över 5 600 var barn under 18. Ytterligare över 1 000 personer i åldrarna 18–24 år bodde i föräldrahemmet. 

Tillfälliga orsaker till att hushållsstorleken inte minskade?
Att den långa trenden med minskad genomsnittlig hushållsstorlek verkade brytas 2008 kan bero på flera mer eller mindre tillfälliga orsaker såsom att det föddes något flera barn och att skilsmässorna blev färre. Därtill kommer den ökade andelen barnfamiljer med två föräldrar och att flera ungdomar som fyllt 18 år bodde i föräldrahemmet. Den kommande stora ökningen av antalet äldre gör dock att man kan räkna med att utvecklingen mot mindre hushåll kommer att fortsätta.

Hela meddelandet kan du läsa här.