Familjer och hushåll 31.12.2019

Hushållen som består av bara en person ökade med 100

Antalet bostadshushåll på Åland ökade med 80 under 2019 till 14 085 den sista december. Den genomsnittliga hushållsstorleken sjönk något och är 2,08 personer.

Enpersonshushållen blev ett hundratal flera under året och trepersonershushållen drygt 50. Även de största hushållen som består av sex eller flera personer ökade något. Två-, fyra- och fempersonershushållen blev däremot färre. Var femte invånare bor ensam, var tredje i ett tvåpersonershushåll och hälften i hushåll med tre eller flera personer.

Åland har större hushåll än Finland, men mindre än Sverige

Medelhushållsstorleken har varit betydligt högre på Åland än i Finland under 2000-talet, men den har minskat i ungefär samma takt. Från 2000 till 2019 har genomsnittsstorleken sjunkit från 2,30 till 2,08 på Åland och från 2,21 till 1,97 i Finland. Sverige ligger däremot högre än Åland med ett genomsnitt på 2,19 personer per hushåll 2019. Jämförbara uppgifter för Sverige finns bara från och med 2011 och under den perioden har hushållsstorleken varit på ungefär samma nivå. Hushåll som består av fyra eller flera personer är vanligare i Sverige än på Åland och i Finland. Finland har en större andel enpersonshushåll än Åland och Sverige.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hälften av stadens och vart tredje av landsbygdens hushåll består av en person

I Mariehamn var antalet hushåll i stort sett oförändrat, medan det sjönk med 16 i skärgården. På landsbygden blev hushållen 90 flera, och Jomala stod för huvuddelen av ökningen. På landsbygden utgör enpersonshushållen 32 procent av samtliga hushåll, medan deras andel i skärgården är 45 procent och i Mariehamn 50 procent.

Enpersonshushållen består av 3 000 kvinnor och 2 750 män. Bland de ensamboende som är 55 år och äldre är kvinnorna i majoritet, medan det bland yngre finns flera män. Av ökningen 2019 står kvinnorna för den största delen. För både kvinnor och män ökade antalet ensamboende både bland personer under 25 och bland dem som fyllt 65 år.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Två par av tre är gifta

En familj kan bestå av ett par med eller utan barn samt av en ensamstående förälder med barn. Det finns 8 200 familjer på Åland. Av dessa är 3 300 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år, medan nästan 4 000 är par utan barn och över 900 är familjer bestående av en eller två föräldrar samt vuxna barn. Närmare 1 600 av barnfamiljerna har barn under skolålder. Paren utan barn blev flera under året, medan barnfamiljerna och familjerna som har vuxna hemmaboende barn minskade i antal. Av de par som bor ihop är två tredjedelar gifta.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera barnfamiljer i Jomala, men färre på Åland totalt

Av barnfamiljerna finns 35 procent i Mariehamn och 60 procent på landsbygden, varav 22 procent i Jomala. Skärgårdens knappt 160 barnfamiljer utgör 5 procent av totalantalet. Under 2019 blev barnfamiljerna färre i Mariehamn och skärgården, men ökade på landsbygden, främst i Jomala. Av skärgårdskommunerna var det bara Kumlinge som fick flera barnfamiljer.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Av Ålands befolkning lever närmare 12 200 personer eller 41 procent i en barnfamilj. Andelen är högst på landsbygden, 46 procent, och allra främst ligger Jomala med 53 procent. Lägst andel på landsbygden har Eckerö, 33 procent. I Mariehamn är andelen 35 procent och i skärgården 29 procent. Också i skärgården är variationerna stora, från 7 procent i Sottunga till 42 procent i Vårdö.

Något färre ensamförsörjarfamiljer

I nästan 80 procent av barnfamiljerna är de vuxna ett gift eller sammanboende par. Andelen barnfamiljer med bara en vuxen sjönk något och är drygt 20 procent. Såväl familjerna bestående av mor och barn som far och barn-familjerna minskade i antal. Familjerna där fadern är ensamförsörjare utgör bara var femte enföräldersfamilj.

Av de yngsta barnen (0–2 år) bor 90 procent med två föräldrar, medan 9 procent bor med mamma och 1 procent med pappa. För 13–15-åringarna är andelen som bor med två föräldrar 76 procent, de som bor med sin mor 20 procent och de som bor med far 5 procent. Jämfört med år 2000 har andelen som bor i enföräldersfamilj sjunkit för barn under tre år, men ökat för de som är fem år och äldre.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Tidsserier om familjer och hushåll finns i excelfiler på ÅSUBs hemsida. Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå.

I statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2019 som finns tillgängligt i pdf-format nedan kommenteras tabellerna och diagrammen.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax