Familjer och hushåll 31.12.2020

Drygt 3 300 barnfamiljer på Åland

Antalet bostadshushåll på Åland ökade med 160 under 2020 till 14 243 den sista december. Den genomsnittliga hushållsstorleken har fortsatt sjunka och är 2,07 personer.

Enpersonshushållen ökar

Enpersonshushållen blev ett hundratal flera under året. Två-, tre- och fyrapersonshushållen har samtliga ökat en aning medan hushållen med fem eller fler personer har minskat i antal. Var femte invånare bor ensam, var tredje i ett tvåpersonershushåll och hälften i hushåll med tre eller flera personer. Bara under 2000-talet har hushållen blivit närmare 3 200 flera. År 2000 bodde närmare 60 procent av befolkningen i hushåll med tre eller flera personer.

Antal personer efter hushållets storlek 1970-2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Könsfördelningen bland de som bor ensamma är inte jämn. I de yngre åldersgrupperna är män i majoritet bland de ensamboende, medan det i äldre åldersgrupper är fler kvinnor som bor ensamma.

Ensamboende efter kön och ålder 2005 och 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Jomala fortsätter öka

Antalet hushåll ökade något i samtliga regioner. I Mariehamn ökade antalet hushåll med drygt 30 och i skärgården med ett drygt tiotal. På landsbygden blev hushållen drygt 100 flera, och Jomala stod för huvuddelen av ökningen. Antalet hushåll ökade i elva kommuner under året, minskade i tre och var oförändrat i två. Jomala är också den kommun där medelstorleken på hushållen är störst, 2,45 personer i snitt.

900 personer delar bostad

76 procent av ålänningarna bor i familj. Antalet familjer var vid utgången av år 2020 drygt 8 250. Utöver dessa finns ca 900 personer som inte tillhör familj men bor i ett deltat hushåll, det vill säga delar bostad med en annan familj eller annan person. Antalet har ökat med drygt 100 under 2020.

Familjer med far och barn har ökat

En familj kan bestå av ett par med eller utan barn samt av en ensamstående förälder med barn. Av familjerna är 40 procent barnfamiljer med barn under 18 år som bor hemma. Barnfamiljernas antal är drygt 3 300, en liten ökning från 2019. I närmare hälften av barnfamiljerna är de vuxna ett gift par, medan det i en tredjedel av barnfamiljerna är ett sambopar som är försörjare. En femtedel av barnfamiljerna utgörs av en vuxen med barn. Familjerna där fadern är ensamförsörjare utgör var femte enföräldersfamilj. Från år 2000 har enföräldersfamiljernas andel stigit med ett par procentenheter och utgör nu drygt 18 procent av barnfamiljerna. Främst är det familjer med far och barn som ökat från 4,0 procent av barnfamiljerna år 2019 till 4,6 procent år 2020. Andelen barnfamiljer med far och barn har fördubblats sedan år 2000, medan andelen som består av mor och barn har hållit en jämn nivå.

Antal barnfamiljer 31.12.1990–2020 efter försörjare. Familjer med barn under 18 år

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Av Ålands befolkning lever närmare 12 200 personer, eller drygt 40 procent i en barnfamilj. I drygt 40 procent av barnfamiljerna finns ett barn under 18 år, och i ungefär lika stor del två barn. Trebarnsfamiljer är elva procent av barnfamiljerna medan familjer med fyra barn eller flera utgör omkring tre procent. Familjer med ett barn är något vanligare i Mariehamn och i skärgården än på landsbygden. Antalet familjer som har minst ett barn under sju år är närmare 1 600, d.v.s. knappt hälften av barnfamiljerna.

Åland har större hushåll än Finland, men mindre än Sverige

En jämförelse med omvärlden visar att medelhushållsstorleken har varit betydligt högre på Åland än i Finland under 2000-talet, men den har minskat i ungefär samma takt. Från 2000 till 2020 har genomsnittsstorleken sjunkit från 2,30 till 2,05 på Åland och från 2,21 till 1,95 i Finland. Sverige ligger däremot högre än Åland med ett genomsnitt på 2,16 personer per hushåll 2020. Att medelhushållsstorleken i Sverige är större beror på att hushåll som består av fyra eller flera personer är vanligare där än på Åland och i Finland. Den mindre hushållsstorleken i Finland förklaras främst med en större andel enpersonshushåll än på Åland och i Sverige.

Andel bostadshushåll på Åland samt i Finland och Sverige 31.12.2020 efter hushållsstorlek

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2020 nedan innehåller mer och utförligare uppgifter om familjerna på Åland.

Tidsserier om familjer och hushåll finns även i excelfiler på ÅSUBs hemsida. Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax