Familjer och hushåll 31.12.2021

Vid utgången av 2021 fanns 14 300 hushåll på Åland, en marginell ökning jämfört med året innan. Två av fem hushåll utgörs av endast en person, medan vart tredje hushåll består av två personer. Drygt vart tionde hushåll utgörs av tre personer och ungefär lika stor andel av fyra. Knappa fem procent av hushållen utgörs av fem eller flera personer. Antalet personer i hushåll stämmer inte helt överens med befolkningens storlek eftersom det bland annat finns personer som bor på vårdinrättningar. 

Antal hushåll och antal personer utifrån hushållens storlek 2021
Antal hushåll och antal personer utifrån hushållens storlek 2021

Under de senaste 50 åren har antalet hushåll på Åland blivit drygt 7 000 flera. Småhushållen med en eller två personer har ökat stadigt under perioden, medan andelen större hushåll minskat. Andelen småhushåll stod för ungefär hälften år 1970. I uppgifterna från 2021 är motsvarande andel drygt 70 procent. 

Andel hushåll utifrån hushållens storlek 1970-2021

Andel hushåll utifrån hushållens storlek 1970-2021

Var femte ålänning bor ensam

5 900 personer eller omkring var femte ålänning bor i ett enpersonshushåll. Könsfördelningen är relativt jämn, men en skillnad mellan åldersgrupperna finns. Under 55 år finns det fler män än kvinnor bland de ensamboende, medan förhållandet är det omvända i de högre åldersgrupperna. Drygt hälften av enpersonshushållen finns i Mariehamn, två femtedelar på landsbygden och en knapp tiondedel i skärgården.  

Antal personer i enpersonshushåll efter kön och ålder 31.12.2021

Antal personer i enpersonshushåll efter kön och ålder 31.12.2021

Medelstorleken för ett åländskt bostadshushåll var 2,07 personer år 2021. De största medelhushållen finns i Jomala och Lemland. I Mariehamn och i skärgården är medelstorleken något lägre. Jämfört med våra grannregioner ligger Åland i mitten. Medelstorleken i Finland är 1,94 personer och i Sverige 2,16. 

Andel bostadshushåll på Åland, i Finland och Sverige 31.12.2021 efter hushållsstorlek 
Andel bostadshushåll på Åland, i Finland och Sverige 31.12.2021 efter hushållsstorlek

I 3 325 familjer bor barn under 18 år

Av de 8 300 familjer som bodde på Åland vid utgången av 2021 bestod en tredjedel av äkta makar utan barn och en fjärdedel av äkta makar med barn. En knapp tredjedel är sambopar, av vilka ungefär hälften har hemmaboende barn. En tiondedel av familjerna utgörs av en mamma med barn och ungefär tre procent av en pappa med barn.

Antal barnfamiljer (med hemmaboende barn under 18 år) var totalt 3 325. Drygt 40 procent av barnfamiljerna hade ett barn och lika stor andel två. Omkring 15 procent av barnfamiljerna hade tre eller flera barn. Utöver de egentliga barnfamiljerna finns närmare 500 familjer med äldre hemmaboende barn i åldern 18–24 år, det vill säga unga vuxna.

Vanligare med ensamförsörjare för äldre barn

Andelen ensamförsörjare ökar med barnets ålder. Bland barn under tre år bor nio av tio tillsammans med två vuxna som är ett par. För barn i åldern 16–17 år har andelen sjunkit till tre av fyra.

Andel barn i ensamförsörjarfamiljer 2000 och 2021

Andel barn i ensamförsörjarfamiljer 2000 och 2021

Statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2021 som finns som pdf nedan innehåller mer och utförligare uppgifter om familjerna på Åland.

Tidsserier om familjer och hushåll finns även i Excel-filer och en databas på ÅSUBs webbsida. Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax