Grundskolan hösten 2013

Många nya ettor ökade grundskolans elevantal

Höstterminen 2013 går 2 856 elever i den åländska grundskolan, varav 1 867 på lågstadiet och 989 på högstadiet. Pojkarna är 130 flera än flickorna och pojköverskottet finns i de flesta årskurser. Åtta elever får hemundervisning och två går i skola utanför Åland.

Elevantalet har varit sjunkande i tio år men detta läsår ökade det med drygt 40 beroende dels på inflyttning och dels på att en ovanligt stor årskull började skolan. Antalet ettor är 342, det största antalet sedan 2002. Bara niorna är flera, 354 stycken. Uppgången skedde i alla distrikt förutom skärgården. Antalet skolor är oförändrat 23.  Elevantalet ökade i elva av dem, fem i södra högstadiedistriktet, fyra på norra Åland och två i Mariehamn.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Ökade könsskillnader beträffande språkstudier på högstadiet

Intresset för språkstudier på högstadiet har minskat över tiden. Under första delen av 2000-talet var det runt 80 procent av niorna som läste något frivilligt språk, men på senare år har andelen sjunkit under 70 procent. Andelen som läser två frivilliga språk har halverats. Nedgången har skett för både flickor och pojkar och gäller finska och tyska. Hösten 2013 ökade dock andelen språkstuderande flickor på nian genom att en större andel läste finska och tyska än förra läsåret. För pojkar minskade dessa båda språk och därmed andelen som läser något frivilligt språk överhuvudtaget. När det gäller franska är situationen ungefär som i fjol.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Fjorton skolor gav stödundervisning i svenska

Över 190 av eleverna har något annat modersmål än svenska, vilket är 7 procent av samtliga. Andelen är störst i Mariehamn och skärgården, elva respektive nio procent.

Föregående läsår, då antalet elever med andra modersmål var 169, fick 64 av dem stödundervisning i svenska. Av dessa var majoriteten pojkar, 61 procent. Fjorton skolor anordnade denna typ av stödundervisning. Motsvarande uppgifter för innevarande läsår blir klara först efter vårterminens slut.

Svaga vitsord vanligare för pojkar

På utbildningsavdelningens uppdrag har ÅSUB samlat in uppgifter om svaga vitsord på högstadiet vårterminen 2013. I nästan alla ämnen var det betydligt flera pojkar än flickor som hade antingen fyra, fem eller sex på betyget. T.ex. i svenska var andelen flickor med svagt vitsord 6 procent och andelen pojkar 20. I matematik var motsvarande siffror 17 respektive 28 procent.

Förutom sammanlagda uppgifter för hela Åland innehåller meddelandet statistik på skol- och kommunnivå, i form av både tabeller och diagram. Språkstudierna beskrivs relativt detaljerat. Utvecklingen inom grundskolan under 2000-talet framgår av ett antal tidsserier. Läs hela statistikmeddelandet här.

I databaserna finns mera detaljerade uppgifter om grundskolan.

Information om grundskolestatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax
eller Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax

Publicerad den 10.10.2013